Abstrakt tänkande – klara ditt test med exempel och förklaringar - JobTestPrep

Har du talang för abstrakt tänkande?

Klarar du frågan nedan på ca en minut?

Vilken är den saknade symbolen i matrisen?

Exempel 3 test logiskt slutledningsförmåga

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Svarsalternativ 1 test induktiv logik
Induktiv logik svar 2
Induktiv logik svar 3
Induktiv logik rätt svar 4
Induktiv logik svar 5
Rätt!
Fel svar

Det rätta svaret är: Rätt svar exempel 4

Förklaring:

Det finns tre typer av figurer i matrisen: en kvadrat med diagonala linjer, en kvadrat med en horisontell och en vertikal linje och en romb med en horisontell och en vertikal linje. Samtliga rader och kolumner innehåller en av varje typ.

Eftersom den högra kolumnen och den nedersta raden saknar en kvadrat med en horisontell och en vertikal linje så måste det rätta svarsalternativet innehålla denna typ av figur. Vi kan således utesluta det andra svarsalternativet från vänster eftersom det innehåller en kvadrat med diagonala linjer.

Varje ruta i matrisen innehåller en cirkel. Samtliga rader och kolumner innehåller antingen en stor cirkel, en liten cirkel eller en medelstor cirkel. Eftersom den nedersta raden och den högra kolumnen bägge innehåller figurer med en stor cirkel och en medelstor cirkel, måste det korrekta svarsalternativet innehålla en liten cirkel.

Vi kan således sluta oss till att svarsalternativ fyra är rätt svar.

Klarade du frågan på ungefär en minut?

Bildkälla: Jobtestprep.se Exempel från övningstest i Abstrakt tänkande.

Varför öva inför test i abstrakt tänkande?

Förmågan till abstrakt tänkande är delvis en medfödd talang. Men övar du inte upp den så spelar det ingen roll. Och omvänt – en mer blygsam men vältränad talang kommer att prestera på mycket högre nivå.

Upprepning är alla förmågors källa. Simmare mängdtränar längd efter längd efter längd. På samma sätt är det med hjärnan. Det finns en anledning till att matteböcker innehåller mängder av räkneexempel på samma principer.

Ruska liv i din inre Einstein. För de flesta av oss var det länge sedan vi satt i skolbänken. Med övnings kan vi väcka liv i vårt slumrande logiska tänkande.

Vad abstrakt tänkande?

Abstrakt tänkande är förmågan att tänka utöver det konkreta och påtagliga. Förmågan att tänka i metaforer och liknelser är abstrakt tänkande. I viss mening skulle man alltså kunna hävda att för förmågan att uppskatta poesi är en sådan förmåga. Algebra och högre matematik är det helt uppenbart. När det kommer till test i Abstrakt tänkande avses dock två saker: induktivt och deduktivt logiskt tänkande. Nedan går vi igenom dessa två varianter och bjuder på exempel. Du kan även se några exempelfrågor här

Deduktivt logiskt tänkande

"Alla människor är dödliga.
Sokrates är en människa.
Sokrates är dödlig."

Satserna ovan utgör antagligen det mest klassiska exemplet på deduktivt abstrakt tänkande. Det är en så kallad syllogism, där ett eller flera påståenden utgör premisser, som följs av en slutsats, i det här fallet "Sokrates är dödlig". Detta är en typ av språklogik där slutsatsens sanning eller falskhet följer med nödvändighet från premisserna, givet att vi förstår de ingående termernas logiska egenskaper. Nedan bjuder vi på ytterligare två på frågor i deduktivt abstrakt tänkande från vårt Abstrakt tänkande PrepPack™.

Exempel 1: Deduktivt abstrakt tänkande - Syllogismer

I den varianten av fråga möts du av ett antal påståenden - så kallade premisser - följda av en slutsats. Premisserna kan ställas upp i punktform som i exemplet med Sokrates, eller presenteras i löpande text. Din uppgift är avgöra om slutsatsen följer från premisserna.

Tidsgräns: 45-90 sekunder per fråga i snitt, beroende på svårighetsgrad. Exemplet nedan bör du klara av på runt 50 sekunder.

Antal frågor: I snitt 20 frågor per test

Följer slutsatsen av premisserna?

Premiss: På ett visst företag måste kandidaterna till chefspositioner vara auktoritativa och/eller erfarna. Det finns 25 kandidater till positionen som avdelningschef, och av dessa är 15 stycken både auktoritativa och erfarna.

Slutsats: Samtliga 25 kandidater kan vara erfarna.

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Slutsatsen följer
Slutsatsen följer inte
Rätt!
Fel svar

Det rätta svaret är: Slutsatsen följer

Förklaring:

Kandidat = K, Auktoritativ = A, Erfaren = E.

I enlighet med premissen gäller att K → (A och/eller E), samt att (25K)*, (15K + E + A)*.

Slutsatsen är att (25E)* kan stämma.

Du vet redan med säkerhet att 15 av de 25 kandidaterna är erfarna. Det är sant att du inte vet något om de övriga kandidaterna, men eftersom slutsatsen säger ”kan vara” och inte ”är” så följer slutsatsen från premissen, eftersom den endast säger att det är möjligt att samtliga kandidater kan vara erfarna, vilket det också är.

Klarade du frågan på strax under en minut?

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Guide till test i deduktivt logiskt tänkande
 • 6 övningstest plus extraövningar på syllogismer
 • Facit med svarsförklaringar för alla frågor

Tillbaka till toppen

Exempel 2: Deduktivt abstrakt tänkande - Placeringar

Den här typen av frågor har likheter med frågor på syllogismer, men de premisser du möter här använder termer som hanterar relationer, exempelvis gällande tidpunkter, fysisk placering eller släktskap. På dessa följer en ett antal påstående, och din uppgift är avgöra vilket påstående som går at sluta sig till från premisserna.

Tidsgräns: 45-90 sekunder per fråga i snitt, beroende på svårighetsgrad. Exemplet nedan bör du klara av på runt 90 sekunder.

Antal frågor: I snitt 20 frågor per test

Vilket påstående måste vara sant?

Thomas och Sam arbetar varannan dag (måndag-fredag).
Thomas och Sam arbetar aldrig samtidigt.
Ulla, Victor och Anna arbetar två dagar i veckan (måndag-fredag), men aldrig samtidigt.
Thomas och Victor arbetar aldrig samtidigt.
Anna arbetar aldrig på måndagar eller fredagar.

Om Anna endast arbetar samtidigt som Thomas, vilket av nedanstående påståenden måste med nödvändighet vara sant?

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Anna arbetar tisdagar eller lördagar, men inte båda
Victor arbetar på måndagar och onsdagar
Ulla arbetar två på varandra följande dagar
Thomas arbetar inte på onsdagar
Sam arbetar inte på måndagar
Rätt!
Fel svar

Det rätta svaret är 4: Thomas arbetar inte på onsdagar.

Förklaring:

Vi har fått veta att Anna endast arbetar samtidigt som Thomas. Anna arbetar två gånger i veckan och Thomas arbetar tre gånger i veckan (varannan dag). Två av dessa dagar kommer även att vara Annas dagar.

Anna kan arbeta alla dagar med undantag av måndag och fredag:

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

T/S

U/V/A

W

W

W

Om Thomas arbetade måndag, onsdag och fredag skulle det bara ge Anna en dag att arbeta med honom (onsdag), vilket skulle gå emot premisserna ovan. Vi kan således utesluta det alternativ, och sluta oss till att Thomas måste arbeta på tisdag, torsdag och lördag. Vi kan alltså redan nu sluta oss till att svarsalternativ 4 är det korrekta svaret, eftersom Thomas de facto inte arbetar på onsdagar.

När du löser den här typen av frågor är det viktigt att hålla ögonen på svarsalternativen när du går igenom informationen i frågan, eftersom detta kan hjälpa dig spara tid genom att vissa alternativ snabbt kan uteslutas.

Klarade du frågan på runt 90 sekunder?

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Guide till test i deduktiv logik
 • 4 övningstest plus extraövningar på placeringar
 • Facit med svarsförklaringar för alla frågor

Tillbaka till toppen

Induktivt logiskt tänkande

Test i induktivt abstrakt tänkande handlar om att identifiera mönster och applicera dess regler för att välja ett svarsalternativ som stämmer överens med detta mönster. Vi inledde artikeln med just ett sådant exempel i form av en matris. Nedan bjuder vi på ytterligare tre exempel från de tre övriga av de vanligaste typerna av frågor.

Exempel 1: Induktivt abstrakt tänkande - Symbolserier

Frågor på symbolserier är en av de vanligaste varianterna på frågor i test i Abstrakt tänkande. I dessa frågor ska du identifiera den regel som styr symbolerna och sedan välja den symbol som kompletterar serien.

Tidsgräns: 60-90 sekunder per fråga i snitt, beroende på svårighetsgrad. Exemplet nedan bör du klara av på runt 50 sekunder.

Antal frågor: 8-35 frågor per test

Vilken symbol kompletterar serien?

Exempel 3 test induktiv logik

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Svarsalternativ 1 test induktiv logik
Induktiv logik svar 2
Induktiv logik svar 3
Induktiv logik rätt svar 4
Induktiv logik svar 5
Rätt!
Fel svar

Det rätta svaret är:

Förklaring:

Samtliga pilar börjar vid den punkt i rutan mot viken pilspetsen pekade i den föregående rutan. Du löser uppgiften genom att kontrollera vart pilen i den tredje rutan pekar - på så sätt får du veta var den fjärde pilen måste starta ifrån. Sedan kollar du vart den femte rutans pil startar för att på så vis får veta vart den fjärde rutans pilspelt bör peka.

Klarade du frågan på ungefär en minut?

Bildkälla: Jobtestprep.se Exempel från övningstest i abstrakt tänkande.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • 6 övningstest på symbolserier av olika typ
 • Facit och utförliga svarsförklaringar för alla frågor

Tillbaka till toppen

Exempel 2: Induktivt abstrakt tänkande - Den udda symbolen

I denna typ av frågeformat visas ett antal figurer. Samtliga dessa symboler med ett undantag binds samman av en logisk regel – med ett undantag. Din uppgift är att identifiera och markera den symbol som inte passar in.

Tidsgräns: 30 sekunder till 1 minut per fråga i snitt, beroende på test och svårighetsgrad

Antal frågor: 20-24 beroende på test

Vilken figur passar inte in? Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Svarsalternativ 1 test induktiv logik
Induktiv logik svar 2
Induktiv logik svar 3
Induktiv logik rätt svar 4
Induktiv logik svar 5
Svarsalternativ 6 test induktiv logik
Induktiv logik svar 7
Induktiv logik svar 8
Induktiv logik rätt svar 9
Rätt!
Fel svar

Det rätta svaret är:

Förklaring:

Alla objekt följer, oavsett ordning, följande regel: Samtliga inre figurers hörn ligger emot den yttre figurens sidor.
Det enda objektet som inte följer den regeln är objekt 2, som har en inre figur bestående av en triangel vars ena hörn inte ligger emot den omgivande rektangeln.

Obs: Varannan figur i serien är svart och varannan grå. Detta gäller dock för samtliga figurer i hela serien vilket gör att det inte hjälper dig att hitta den figur som inte passar in.

Klarade du frågan på ungefär 30 sekunder?

Bildkälla: Jobtestprep.se Exempel från övningstest i abstrakt tänkande.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • 8 övningstest på figur som inte passar in
 • Facit och utförliga svarsförklaringar för samtliga frågor

Tillbaka till toppen

Exempel 3: Induktivt abstrakt tänkande - Analogier

Frågor på logiska analogier består av två figurer i par följda av en tredje, ensam, figur. Din uppgift är att identifiera relationen mellan de två första figurerna och hitta den figur, från ett antal svarsalternativ, som har samma logiska relation till den tredje figuren.

Tidsgräns: 1 minut per fråga i snitt. Exemplet nedan bör du klara av på runt 60 sekunder.

Antal frågor: 8-20 frågor per test

Vilken figur utgör en analog relation enligt nedan?

Exempel 6 test induktiv logik

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Svarsalternativ 1 test induktiv logik
Induktiv logik svar 2
Induktiv logik svar 3
Induktiv logik rätt svar 4
Induktiv logik svar 5
Rätt!
Fel svar

Det rätta svaret är:

Förklaring:

Förhållandet mellan figur X och figur Y är som följer: de vita delarna av figur X är svarta i figur Y, och de svarta delarna i X är vita i Y.

Det korrekta svaret måste stå i samma förhållande till figur Z.

Låt oss försäkra oss om att vi inte gjort något misstag genom att ta en närmre titt på figur Z. Sammanlagt innehåller den 5 cirklar, 3 svarta och 2 vita. Det rätta svaret borde alltså han 3 vita och 2 svarta cirklar.

Svarsalternativ 2 och 5 kan uteslutas eftersom de endast innehåller 4 cirklar.
Svarsalternativ 3 kan uteslutas eftersom det innehåller 6 cirklar.
Svarsalternativ 4 kan uteslutas eftersom det innehåller 3 svarta och 2 vita cirklar. Notera att detta alternativ alltså är identiskt med Z.

Om vi tar en titta på det korrekta svarsalternativet 1 ser vi att det innehåller 5 cirklar totalt, 3 vita och 2 svarta. Vilket alltså gör det till rätt svar.

Klarade du frågan på ungefär en minut?

Bildkälla: Jobtestprep.se Exempel från övningstest i abstrakt tänkande.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • 3 övningstest på analogier
 • Facit och utförliga svarsförklaringar för samtliga frågor

Tillbaka till toppen

Tips inför när du tar ditt test

 

Förbered dig mentalt och praktiskt. Numer kommer du nästan i samtliga fall att ta testet via internet på dig dator. Du får en länk till testet som vanligen ska tas inom någon vecka. Bestäm en tidpunkt, se till att du har det lugnt omkring dig. Brygg kaffe och plocka fram papper och penna. Förbered dig – och ta det lugnt.

Läs instruktionerna noga innan du startar testet. När du väl startar testet klickar klockan. Och då vill du vara säker på hur testet ska tas. Läs instruktionerna och gör de övningsexempel som testleverantören alltid erbjuder i lugn och ro. Först när du har klart för dig vad som gäller startar du själva testet.

Använd uteslutningsmetoden. Om en fråga är svår, kom ihåg att ta en titt på svarsalternativen. Ofta behöver du inte upptäcka samtliga regler som styr en symbolserie eller matris för att kunna utesluta ett, flera, eller samtlig felaktiga svarsalternativ.

Få inte panik och behåll lugnet. Abstrakta test är utformade för att mäta begåvningar från genomsnittliga till mycket höga. Så om du inte är ett geni så kommer vissa frågor att vara svårbegripliga eller direkt omöjliga. Så är det för alla och helt i sin ordning. Och ytterst få arbetsgivare söker genier.

Chansa om du inte kan svaret. Dessa test ger inte minuspoäng för felaktiga svar så om du spenderat cirka en minut, eller när tiden börjar rinna ut – gissa! Det kan bara bli fel, vilket inte gör något, men har du tur eller intuition så kan du höja din poäng lite om svaret blir rätt.

Lycka till!


FAQ - Vanliga frågor

Vad är abstrakt tänkande?

Abstrakt tänkande är förmågan att se bortom det konkreta, att upptäcka de lagar och regler som styr verkligheten eller symbolernas värld. Test i abstrakt tänkande går ut på att identifiera mönster i figurer eller symboler, vanligen placerade i rutnät eller serier, eller presenterade som logiska analogier. Andra frågor på test i abstrakt tänkande handlar om så kallad deduktiv logik, där själva logiken är nedlagd i språkets termer.

Vad är skillnaden mellan abstrakt tänkande och logik?

Abstrakt tänkande är ett bredare begrepp än logik. Abstrakt tänkande kan exempelvis även handla om förmågan att uppskatta konst – allt som rör sig utanför den konkreta fysiska världen. När det kommer till test i abstrakt tänkande är det dock ingen egentlig skillnad – det handlar i bägge fallen om induktiva och deduktiva test.

Vilken poäng kräver arbetsgivare?

Det beror helt på vilken position du söker. Söker du jobb som VD eller utvecklare söker de antagligen någon med över genomsnittlig förmåga. Söker du jobb på en HR-avdelning är det troligt att social kompetens och organisationsförmåga väger tyngre än hur snabbt du kan lösa logiska problem. Samma sak om du söker jobb inom servicesektorn.

När jag övar med övningspaketet – Vilken poäng bör jag sikta på?

Vi redovisar poängen på en tiogradig skala, och vi rekommenderar att du siktar på ett resultat på 7 eller högre.

Är det någon mening att öva inför test i abstrakt tänkande?

Absolut. Genom att öva kommer du igång med att tänka abstrakt och logiskt igen. Och nervositeten inför det verkliga testet minskar.

 

 

 

 

 

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.