Logiktest - testa din logiska slutledningsförmåga

Måste du klara ett logiktest på vägen mot nya jobbet?

Låt oss hjäpa till! I den här artikeln går vi igenom de olika typerna av logiktest, bjuder på exempel och tipsar om hur du kan klara dem bättre. 

Logiktest PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

 • Studieguider i deduktiv och induktiv logik
 • Övningstest i deduktiv logik
 • Övningstest i induktiv logik
 • Matristest och test med symbolserier
 • Logiska analogier och udda-symboler
 • Tidtagna test med poängrapporter
 • Facit och utförliga svarsförklaringar
 • De senaste uppdateringarna för 2022

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om vårt Logiktest PrepPack™ får du gärna kontakta mig

Innehåll

Hur bra är du på logiskt tänkande?

Innan vi går in på vad det egentligen är, låt oss ta en titt på ett exempel. Klarar du frågan nedan?

Vilken av symbolerna nedan passar inte in och ska bort?

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är svarsalternativ 2.

Förklaring:

Alla objekt följer, oavsett ordning, följande regel: Samtliga inre figurers hörn ligger emot den yttre figurens sidor.
Det enda objektet som inte följer den regeln är objekt 2, som har en inre figur bestående av en triangel vars ena hörn inte ligger emot den omgivande rektangeln.

Obs: Varannan figur i serien är svart och varannan grå. Detta gäller dock för samtliga figurer i hela serien vilket gör att det inte hjälper dig att hitta den figur som inte passar in.

Klarade du frågan på ungefär 30 sekunder?

Varför öva inför logiktest?

Att tänka logiskt är inte bara en medfödd förmåga, det är även en muskel i hjärnan som behöver tränas. Det är därför skolans matteböcker innehöll rad efter rad av övningsuppgifter på ekvationer eller geometri. Men för de flesta av oss var det ett tag sedan vi satt vårt sista matteprov.

Genom att nöta övningar väcker vi liv i vår logiska muskel, och återuppväcker vanan att tänka logiskt. När du sedan sitter på testet med tidspress, så kan du lägga energin på uppgifterna snarare än på att kämpa mot nervositet och stressas av det ovana formatet och sättet att resonera. Genom att även få bra förklaringar som i vårt Alva Labs logiktest kan du verkligen öva in ditt logiska tänkande. 

Ringrost gäller med andra ord inte bara boxare. Genom att öva inför test i logiskt tänkande blir du av med ringrosten och presterar bättre.

Vad är logisk slutledningsförmåga?

Logiskt tänkande är inte helt enkelt att ringa in exakt vad det är. En schackspelares förmåga att överblicka situationen på brädet med de olika pjäsernas positioner och rörelsemönster, och sedan dra slutsatser om vad som bör hända de närmsta tre eller fyra dragen, handlar om logiskt tänkande och även IQ, vilket kan testas med IQ-test. När vi talar om logiktest handlar det om två saker: Deduktiv logik och induktiv logik. En del företag har endast en del av dessa i sina test medan andra har båda. Sova Assessment har t.ex. en induktiv logikdel och likaså kommer logikfrågor på ACE test från Master

Deduktiv logik

Deduktiv logik bedömer din förmåga att dra korrekta slutsatser. Inom deduktiv logik följer dessa med nödvändighet från premisserna om du förstått de ingående begreppen korrekt. Deduktiv logik liknar med andra ord den logik som styr (enklare) matematik. Förstår du de ingående begreppen i uttrycket ”5 x 5” så är det med nödvändighet sant att svaret är ”25”.

På samma sätt förhåller det sig med frågor på deduktiva logiktest. Om du förstår de ingående begreppen, och vi utgår från att premisserna är sanna, så följer slutsatsen med absolut nödvändighet.

Den klassiska formen består av syllogismer av typen:

Premiss 1: Alla människor är dödliga.
Premiss 2: Sokrates är en människa.
Slutsats : Sokrates är dödlig.

En annan variant på frågor är så kallade ”placeringar”, som laborerar med påståenden och premisser som handlar om relationer, kring exempelvis fysiska positioner eller tidpunkter. Därefter måste du ta ställning till vilken slutsats som kan dras från dessa. Nedan bjuder vi på två exempel från vårt PrepPack™ i Logisk Slutledningsförmåga.

På den typen av frågor får du två eller flera premisser, i form av påståenden eller som en del i en löpande text. När du löser uppgiften ska du anta att premisserna är sanna. Efter premisserna följer en slutsats i form av ett påstående. Din uppgift är att svara på om slutsatsen med nödvändighet följer eller inte följer av premisserna.

Tidsgräns: 45-90 sekunder per fråga i snitt, beroende på svårighetsgrad. Exemplet nedan bör du klara av på runt 50 sekunder.

Antal frågor: I snitt 20 frågor per test

Exempel 1: Deduktivt logiskt tänkande - Syllogismer

Premiss: På ett visst företag måste kandidaterna till chefspositioner vara auktoritativa och/eller erfarna. Det finns 25 kandidater till positionen som avdelningschef, och av dessa är 15 stycken både auktoritativa och erfarna.

Slutsats: Samtliga 25 kandidater kan vara erfarna.

Följer slutsatsen premisserna?

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är: Slutsatsen följer

Förklaring:

Kandidat = K, Auktoritativ = A, Erfaren = E.

I enlighet med premissen gäller att K → (A och/eller E), samt att (25K)*, (15K + E + A)*.

Slutsatsen är att (25E)* kan stämma.

Du vet redan med säkerhet att 15 av de 25 kandidaterna är erfarna. Det är sant att du inte vet något om de övriga kandidaterna, men eftersom slutsatsen säger ”kan vara” och inte ”är” så följer slutsatsen från premissen, eftersom den endast säger att det är möjligt att samtliga kandidater kan vara erfarna, vilket det också är.

Klarade du frågan på strax under en minut?

 

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Guide till test i deduktiv logik
 • 6 övningstest plus extraövningar på syllogismer
 • Facit med svarsförklaringar för alla frågor

Den här typen av frågor liknar syllogismer, men premisserna består av ett antal påståenden om relationella fakta som kan röra tid, geografiska positioner eller personer. Efter premisserna får du en fråga, ofta i formen av påståenden. Din uppgift är avgöra vilket påstående som går at sluta sig till från premisserna.

Tidsgräns: 45-90 sekunder per fråga i snitt, beroende på svårighetsgrad. Exemplet nedan bör du klara av på runt 90 sekunder.

Antal frågor: I snitt 20 frågor per test

Exempel 2: Deduktivt logiskt tänkande - Placeringar

Thomas och Sam arbetar varannan dag (måndag-fredag).
Thomas och Sam arbetar aldrig samtidigt.
Ulla, Victor och Anna arbetar två dagar i veckan (måndag-fredag), men aldrig samtidigt.
Thomas och Victor arbetar aldrig samtidigt.
Anna arbetar aldrig på måndagar eller fredagar.

Om Anna endast arbetar samtidigt som Thomas, vilket av nedanstående påståenden måste med nödvändighet vara sant?

 

Vilket påstående måste vara sant?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är 4: Thomas arbetar inte på onsdagar.

 

   Förklaring:

Vi har fått veta att Anna endast arbetar samtidigt som Thomas. Anna arbetar två gånger i veckan och Thomas arbetar tre gånger i veckan (varannan dag). Två av dessa dagar kommer även att vara Annas dagar.

Anna kan arbeta alla dagar med undantag av måndag och fredag:

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Guide till test i deduktiv logik
 • 4 övningstest plus extraövningar på placeringar
 • Facit med svarsförklaringar för alla frågor

Induktiv logik

Där deduktiv logik handlar om att förstå den tvingande logiken i språk och begrepp, så handlar induktiv logik om förmågan att se mönster, formulera regler utifrån dessa och sedan applicera dem på verkligheten. I den fysiska världen kallas detta empiri, eller den vetenskapliga metoden.

När det gäller test i induktiv logik så söker vi efter mönster i olika symboler och applicerar dess regler för att välja ett svarsalternativ som stämmer överens med detta. Vi har redan sett ett exempel på en sådan fråga på induktiv logik i inledningen av artikeln, i frågan om symbolen som inte passade in. Nedan bjuder vi på fyra exempel från de fyra övriga av de vanligaste varianterna.

Exempel på Matris-test

Matris-test är den vanligaste varianten av test i logiskt tänkande. I den här typen av test presenteras figurer i en matris – ett rutnät – som vanligen består av 3 X 3 rutor. Den regel som styr figurerna i matrisen kan verka på rader, kolumner eller både och. Din uppgift är att identifiera den saknade figuren bland ett antal svarsalternativ. Som i exemplet från vårt PrepPack™ nedan.

Tidsgräns: 60-100 sekunder per fråga i snitt, beroende på svårighetsgrad. Exemplet nedan bör du klara av på runt 60 sekunder.

Antal frågor: 20-35 frågor per test

Exempel 1: Induktivt logiskt tänkande - Matriser

Vilken är den saknade symbolen i matrisen?

Exempel 3 test logiskt slutledningsförmåga

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är svarsalternativ 4.

 

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Guide till test i induktiv logik
 • 9 övningstest på matriser av olika typ
 • Facit och utförliga svarsförklaringar för samtliga frågor

Exempel på symbolserier

Test på symbolserier är den näst vanligast förekommande varianten när det kommer till logiskt tänkande. Dessa finns bl.a. i Cubiks Talogy som används av Vattenfall. Din uppgift är att hitta mönstret enligt vilka symbolerna ändras, och sedan välja ut den symbol som kompletterar eller avslutar serien.

Tidsgräns: 60-90 sekunder per fråga i snitt, beroende på svårighetsgrad. Exemplet nedan bör du klara av på runt 50 sekunder.

Antal frågor: 8-35 frågor per test

Exempel 2: Induktivt logiskt tänkande - Symbolserier

Vilken symbol kompletterar serien?

Exempel 3 test induktiv logik

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är svarsalternativ 3. 

 Förklaring:

Samtliga pilar börjar vid den punkt i rutan mot viken pilspetsen pekade i den föregående rutan. Du löser uppgiften genom att kontrollera vart pilen i den tredje rutan pekar - på så sätt får du veta var den fjärde pilen måste starta ifrån. Sedan kollar du vart den femte rutans pil startar för att på så vis får veta vart den fjärde rutans pilspelt bör peka.

Klarade du frågan på ungefär en minut?

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • 6 övningstest på symbolserier av olika typ
 • Facit och utförliga svarsförklaringar för alla frågor

Exempel på logiska analogier

I test på logiska analogier visas ett par figurer följda av en tredje, ensam figur. Uppgiften består i att upptäcka relationen mellan de två första figurerna och sedan välja den figur bland svarsalternativen som står i samma relation till den tredje figuren. Nedan hittar du ett exempel från vårt PrepPack™.

Tidsgräns: 1 minut per fråga i snitt. Exemplet nedan bör du klara av på runt 60 sekunder.

Antal frågor: 8-20 frågor per test

Exempel 3: Induktivt logiskt tänkande - Analogier

Vilken figur utgör en analog relation enligt nedan?

Exempel 6 test induktiv logik

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är svarsalternativ 1.

Förklaring:

Förhållandet mellan figur X och figur Y är som följer: de vita delarna av figur X är svarta i figur Y, och de svarta delarna i X är vita i Y.

Det korrekta svaret måste stå i samma förhållande till figur Z.

Låt oss försäkra oss om att vi inte gjort något misstag genom att ta en närmre titt på figur Z. Sammanlagt innehåller den 5 cirklar, 3 svarta och 2 vita. Det rätta svaret borde alltså han 3 vita och 2 svarta cirklar.

Svarsalternativ 2 och 5 kan uteslutas eftersom de endast innehåller 4 cirklar.
Svarsalternativ 3 kan uteslutas eftersom det innehåller 6 cirklar.
Svarsalternativ 4 kan uteslutas eftersom det innehåller 3 svarta och 2 vita cirklar. Notera att detta alternativ alltså är identiskt med Z.

Om vi tar en titta på det korrekta svarsalternativet 1 ser vi att det innehåller 5 cirklar totalt, 3 vita och 2 svarta. Vilket alltså gör det till rätt svar.

Klarade du frågan på ungefär en minut?

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • 3 övningstest på analogier
 • Facit och utförliga svarsförklaringar för samtliga frågor

Exempel på logiskt tänkande - uppsättningar

I den här typen av test i logisk slutledningsförmåga visas först en testsymbol och därefter två uppsättningar med symboler: Set A och Set B. Uppsättningarna är inte relaterade till varandra, men symbolerna i set A har något gemensamt med varandra, på samma sätt som symbolerna i set B har något gemensamt med varandra. Din uppgift är att avgöra om testsymbolen hör till Set A, Set B, eller ingendera. Välj "Ingendera" om testsymbolen passar i bägge set eller inte i något av dem. Klarar du det här exemplet från vårt PrepPack™?

Tidsgräns: 20-30 sekunder per fråga i snitt. Exemplet nedan bör du klara av på runt 10 sekunder.

Antal frågor: 10-35 frågor per test.

Exempel 4: Induktivt logiskt tänkande - Uppsättningar

Vilket set tillhör den nedanstående figuren?

Exempel 4 test induktiv logik

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är: Set A

Förklaring:

Set A: Ingen av figurerna i rutorna har en rät vinkel och samtliga rutor innehåller minst en cirkel.
Set B: Alla rutor innehåller ett udda antal figurer.
Testfiguren hör till Set A eftersom ingen av figurerna är rätvinklig, och den innehåller två cirklar. Den hör därtill inte till Set B eftersom rutan innehåller ett jämt antal figurer.

Klarade du frågan på ungefär 30 sekunder?

 

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • 9 övningstest på A/B-uppsättningar
 • Facit och utförliga svarsförklaringar för samtliga frågor

Tips inför test i logisk slutledningsförmåga

 1. Se till att du har det lugnt omkring dig. Vanligen tar du ditt test hemifrån via Internet. Se till att du kan sitta ostört och koncentrerat under tiden du tar testet. När du väl startat testet kan du inte pausa det, så se till att du ordnat det du behöver innan du sätter igång.
 2. Läs instruktioner och frågor noga när du testar på deduktiv logik. Frågor på dessa test handlar i hög grad om att förstå termers logiska egenskaper. Skillnaden mellan ”alla”, ”majoriteten av” och ”vissa” kan vara avgörande. Samma sak gäller premissernas slutsatser. Finns där en negation? En term som ”kan” som uttrycker möjlighet men inte osäkerhet?
 3. Koncentrera dig på en symbol i taget. När du löser matristester kan mönstret finnas i både rader och kolumner. Börja med att följa en symbols förändring eller förflyttning i taget. Oftast behöver du inte ”lösa” samtliga förändringar för att hitta svaret på frågan.
 4. Kan du inte besvara en fråga på utsatt tid såg gissa. Test i logisk slutledningsförmåga, som t.ex. ges av Klarna ger inte minuspoäng för felaktiga svar. Felaktiga svar är det samma som icke besvarade frågor. Du har alltså allt att vinna på att chansa.
 5. Öva så mycket du kan och orkar. Logiskt tänkande är som vi nämnt i hög grad en vana. Genom upprepning vänjer sig hjärnan vid ett logiskt sätt att tänka.
 6. Ta det lugnt och få inte panik om du inte kan besvara vissa frågor. Dessa logiktest är avsedda att bestämma olika individers mycket varierande förmåga till logiskt tänkande. Det innebär att de kommer att innehålla frågor som är lätta, liksom frågor som är mycket svåra, och några på gränsen till omöjliga att lösa på utsatt tid.

FAQ - Vanliga frågor

Hur hög poäng som krävs beror på vilken position du söker, men när du övar rekommenderar vi att du siktar på en poäng på 8 i den 10-gradiga skalan.


I stort sett är det samma sak, men IQ-test kan ofta innehålla fler moment, som rent språkliga moment, deduktiv logik eller test i spatial förmåga. Mensas klassiska IQ-test är dock helt icke-verbalt och består av frågor på symboler i matriser.


Rekryteringstest har blivit allt vanligare generellt. Föreställningen är att personer med en hög förmåga till logiskt tänkande snabbt kommer att finna sig till rätta på en ny arbetsplats, lära sig de verktyg som rollen kräver, och kunna lösa problem under tidspress.


Det förekommer. Deduktiv logik är i grunden språklig. Sedan kan ”språket” vara svenska, spanska eller formell matematik, men i grund och botten beror den av en förståelse för begrepps inneboende logiska egenskaper. Induktiv logik mäter däremot en icke-verbal logisk förmåga.


Lycka till!