Talent Q test - öva här och klara rekryteringstestet

Talent Q test från TQ Assessment, TQ Nordic, är färdighetstest som blivit allt vanligare vid svenska rekryteringar.

Testerna är svåra: tidspressen är stor och frågorna få, vilket ger dig en mycket begränsad tid på dig att imponera på din framtida arbetsgivare. Genom att öva inför testen ökar du dina chanser att klara dem och gå vidare i rekryteringsprocessen.

I den här artikeln går vi igenom vi de olika TQ-testen. Vi bjuder även på gratis exempel och förklaringar och guidar till personlighetstesterna Talent Q Dimensions och chefstestet Korn Ferry Assessment of Leadership Potential (KFALP).

Talent Q - TQ Nordics - PrepPack™

Övningstest och guider är på engelska med några test på svenska:

 • Övningstest och guider för Talent Q Aspects:
  Numerical, Verbal, Checking
 • Övningstest och guider för Talent Q Elements:
  Numerical, Verbal, Logical
 • Testrapporter och ingående svarsförklaringar för alla test och frågor
 • Övningsmaterial för Talent Q Dimensions:
  Guide till Dimensions, Fullständigt personlighetstest
 • Övningsmaterial för Korn Ferry Leadership Assessment:
  Guide till KFALP-testet, Övningstest för Ravens Matriser

Några test i Aspects och Elements på svenska

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om Talent Q lämplighetstest får du gärna kontakta mig

Innehåll

Vilket test ska du ta?

Talent Q Aspects-serien används för rekrytering till låg- eller medelkvalificerade jobb, medan Talent Q Elements-serien används för medelkvalificerade eller högre positioner.

Om TQ test

Talent Q-test ges endast online. Genomgående för samtliga färdighetstest från Talent Q är att de är adaptiva. Det innebär att om du svarar rätt på en fråga inom den givna tidsgränsen så får du en svårare fråga, medan om du svarar fel får en lättare. Detta för att på ett korrekt sätt fastställa din nivå.

Talent Q är svårt. Ett typiskt inslag i Talant Q-test är mängden irrelevant information som ofta ingår i frågorna, liksom att frågorna vanligen har väsentligt fler svarsalternativ än på liknande test. Dessutom är tidsramarna mycket stressande.

TQ test finns i två versioner: Aspects-serien används för kandidater som söker låg- till medelkvalificerade jobb. Dessa test är lättare. Elements-serien testar kandidater som sökt medel- till högkvalificerade positioner. Dessa test är svårare. Nedan går vi igenom de två seriernas olika test.

Talent Q Aspects

Talent Q Aspects är en serie färdighetstest som används för att testa kandidater till låg- och medelkvalificerade positioner. Frågorna i Aspects är på en lägre nivå än den andra testserien Elements. Serien består av nedanstående test.

Aspects Numerical

Aspects Numerical är testar din förmåga att göra beräkningar och dra korrekta slutsatser utifrån sifferdata som presenteras i tabeller. På testet presenteras du först med en tabell. Efter tabellen följer en fråga som du ska besvara med hjälp av ett flertal svarsalternativ. Du får ofta flera frågor på raken på samma tabell. För dessa följdfrågor får du mindre tid på dig, eftersom du redan läst in dig på tabellen.

Antal frågor: 12 frågor med 6 svarsalternativ

Tidsgräns: 90 sekunder för fråga med ny tabell. 75 sekunder för följdfrågor.

Tips: Du får använda papper, penna och miniräknare om du vill.

Exempelfråga från Aspects Numerical

Vilken är den genomsnittliga kostnaden för de fyra energisbesparingsmetoderna?

Exempel för Talent Q Aspects Numerical

Klicka på rätt svarsalterativ nedan

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Rätt svar är: £145.5 - klarade du det på 90 sekunder?

Förklaring

För att kunna beräkna genomsnittskostnaden för de fyra energibesparingsmetoderna måste vi addera ihop totalkostnaden för dem och sedan dividera med antalet medoder, det vill säga med fyra. Vi får med andra ord:

(£100+£20+£12+£450)/4= £145.5

Rätt svar är alltså: £145.5

Aspects Verbal

Aspects Verbal bedömer din ordkunskap, din läsförståelse och din förmåga att tillgodogöra dig information och dra slutsatser utifrån den text du läst. Testet inleds med att du får en text att läsa. På texten följer sedan en fråga med ett antal svarsalternativ. Flertalet texter har flera följdfrågor. Du får mindre tid på dig för följdfrågorna eftersom du redan läst in dig på texten.

Antal frågor: 12 frågor med 3–4 svarsalternativ

Tidsgräns: 75 sekunder för fråga med ny text. 60 sekunder för följdfrågor.

Exempelfråga från Aspects Verbal

Vilket av nedanstående kan vi sluta oss till från recension nummer 2?

Exempel för Talent Q Aspects Verbal

Klicka på rätt svarsalterativ nedan

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Rätt svar är A - klarade du det på 75 sekunder?

Förklaring

Recensenten i recension 2 nämner att boken har ”alternating narrators”, vilket innebär att boken har fler än en berättare. Således är svarsalternativ A det korrekta svaret.

Recensenten nämner visserligen att författaren lyckats med att bygga en ”romantic world”, men det innebär inte att det är en kärlekshistoria. Följaktligen är alternativ B fel svar.

Recensenten ger boken 4 av 5 stjärnor och nämner en av bokens svagheter, så uppenbarligen anses inte boken vara perfekt, vilket innebär att alternativ C. inte stämmer.

Slutligen: Recensenten hävdar även att författaren ibland blir alltför filosofisk, men det innebär inte att författaren är filosof. Svarsalternativet D. är med andra orden även det fel.

Aspects Checking

Aspects Checking är ett kontroll- och felsökningstest som mäter din förmåga att snabbt hitta misstag eller skillnader i given information. I testet visas två kolumner med siffer- eller bokstavskombinationer. Din uppgift är att avgöra om informationen i de två kolumnernas rader är identiska eller skiljer sig åt.

Antal frågor: 8 frågor, där varje fråga har två sexradiga kolumner med information som ska kontrolleras.

Tidsgräns: 1 minut per fråga, sammanlagt 8 minuter.

Exempelfråga från Aspects Checking

Jämför kolumn 1 och 2 för varje rad: Markera under √-symbolen om de är identiska. Markera under X-symbolen om de skiljer sig åt.

Visa förklaring

Rätt svar nedan - klarade du det på 1 minut?

Förklaring

Konsten är att koncentrera sig, inte låta sig stressas och vara noggrann och använda hela den tid som står till buds.

Talent Q Elements

Talent Q Elements är en serie färdighetstest som används för att testa kandidater till mellan- och högre positioner. Frågorna i Elemts är på en klart högre nivå än i den andra testserien Aspects. Serien består av nedanstående test.

Elements Numerical

När du tar Elements Numerical presenteras du först med en tabell. Efter tabellen följer en fråga som du ska besvara med hjälp av ett stort antal svarsalternativ. Du får ofta flera frågor på raken på samma tabell. För dessa följdfrågor får du mindre tid på dig, eftersom du redan läst in dig på tabellen.

Antal frågor: 12 frågor med 6 svarsalternativ

Tidsgräns: 90 sekunder för fråga med ny tabell. 75 sekunder för följdfrågor.

Tips: Se till att ha miniräknare, papper och penna redo.

Exempelfråga för Elements Numerical

Vilket företag har den högsta månadsomsättningen?

Månadskostnad för mobilpaket

Exempel för Talent Q Elements Numerical

Försäljningen fördelades jämnt över de fem olika paketen.

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Rätt svar är: B: Mobility - klarade du det på 90 sekunder?

Förklaring

För att kunna besvara frågan måste du först räkna fram månadomsättningen för varje företag och sedan jämföra dem för att hitta vilket företag som har den högsta.

Månadsomsättningen för ett företag beräknas genom att multiplicera priset för varje paket med antalet försäljningar för paketet, och summera resultatet.

I enlighet med kommentaren under tabellen fördelades försäljningen jämt över de fem olika paketen, vilket innebär att varje paket stod för 1/5 av företagets totala försäljning.

För att spara tid kan du summera alla paketpriserna för ett företag och multiplicera det med 1/5 av företagets försäljning (alternativt kan du beräkna det genomsnittliga paketpriset för varje företag och multiplicera det med det totala antalet försäljningars).

Beräkningen för TeleP skulle exempelvis se ut så här:

6 x (7 000 x 1/5) + 6.5 x (7 000 x 1/5) + 7 x (7 000 x 1/5) + 7.1 x (7 000 x 1/5) + 8 x (7 000 x 1/5)

Eller kortare:

(6 + 6.5 + 7 + 7.1 + 8) x (7,000 x 1/5) = £48 440

På samma sätt kan du beräkna omsättningen för de övriga företagen:

Mobility: (5.8 + 6 + 7.1 + 7.5 + 7.9) x (9 250 x 1/5) = £63,455
XR Communication: (4 + 5 + 5.1 + 5.2 + 5.3) x (6 900 x 1/5) = £33,948
WiF: (2.9 + 3.9 + 4.9 + 5.9 + 6) x (11 550 x 1/5) = £54,516
Call.org: (6.1 + 6.5 + 6.9 + 7.4 + 8) x (5 000 x 1/5) = £34,900
Red: (7.2 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7) x (4 800 x 1/5) = £35,904

(Obs! Notera att du kan hoppa över att multiplicera försäljningen för varje företag med 1/5 eftersom du inte letar efter den faktiska omsättningen utan endast efter det företag som har den högsta).

Således är Mobility det korrekta svaret eftersom de har den högsta månatliga omsättningen.

Genväg: Du kan spara tid genom att använda uppskattningar för att eliminera vissa av svarsalternativen. Eftersom du letar efter den högsta omsättningen kan du direkt eliminera företag med få försäljningar och låga priser. Call.org och Red har ganska få försäljningar (ungefär 1/3 till ½ av WiF:s försäljningar). Trots att deras priser är högre än WiF:s inser du snabbt att detta inte räcker för att väga upp den stora skillnaden i försäljning (för att det skulle väga upp skulle deras priser ha behöv vara 2–3 gånger högre ä n WiF:s). Du kan således eliminera Call.org och Red utan att utföra några beräkningar.

Mer om Elements Numerical

Elements Numerical testar liksom tidigare nämnda Aspects din förmåga att göra beräkningar och dra korrekta slutsatser utifrån sifferdata som presenteras i tabeller.

Mängden data är dock större och ofta måste du göra flera beräkningar för att komma fram till rätt svar. Antalet svarsalternativ är även det varierande och väsentligt större, vilket innebär att det vanligen inte går att gissa sig fram till rätt svar efter en snabb överslagsberäkning.

Testerna är kort sagt svåra. Vi rekommenderar att du använder miniräknare, papper och penna.

Elements Verbal

Elements Verbal bedömer din engelska språkförståelse. Testet startar med att du får en text att läsa. På texten följer sedan en fråga med ett antal svarsalternativ. Flertalet texter har flera följdfrågor. Du får mindre tid på dig för följdfrågorna eftersom du redan läst in dig på texten.

Antal frågor: 15 frågor med 6 svarsalternativ

Tidsgräns: 75 sekunder för fråga med ny text. 60 sekunder för följdfrågor.

Exempelfråga från Elements Verbal

Läs texten nedan och svara sedan på frågan.

Fråga: Vilket av nedanstående svarsalternativ sammanfattar bäst citatet från EUI:s ordförande?

The Evolution of Education
Over the past decade, higher education has become increasingly international. More and more students choose to study abroad, enrol in foreign educational programmes and institutions in their home country, or simply use the Internet to take courses at colleges or universities in other countries.
Today, drawing in foreign students has become a major consideration for universities. More than £27m is to be invested over the next two years to attract more foreign students to UK universities. The internationalisation of higher education means that in university courses – especially but not exclusively post-graduate courses - you increasingly find someone whose mother-tongue is not English teaching a group of students, very few of whom have English as their first language. This undoubtedly affects the way people learn and how people teach.
This also affects their professional skills later on - many students believe that studying with international students would help prepare them for working life. Not an insignificant amount of London University PhD students are multilingual and write in English, although French and Italian are also regular working languages.
The European University Institute (EUI) is an international postgraduate and post-doctoral teaching and research institute established by European Union member states to contribute to scientific development in the social sciences, an ideal place to debate the challenges ahead for other institutions. ‘There is a kind of denationalised way of looking at the disciplines that we teach; it’s not ignoring the national traditions but we’re not so constrained by them and we tend automatically to see things from a comparative and transnational perspective. We are therefore able to start thinking seriously about what it means to teach in this way and in these international environments’, explains the president of EUI.
Adapted from BBC News

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Rätt svar är svarsalternativ 6: Utbildningsinstitutioner lär sig att anpassa sig till en ny miljö - klarade du det på 75 sekunder?

Förklaring

Uppgiften i frågan är alltså att sammanfatta EUI:s ordförandes citat. Notera att uppgiften inte är att göra antaganden eller dra slutsatser, utan att hitta kärnbudskapet i ordförandens ord, som exempelvis i en sammanfattning:

 • Utbildningsperspektivet är transnationellt och jämförande.
 • Det är dags att vi omvärderar utbildningsmetoderna i denna (nya) internationella miljö.

Låt oss gå igenom de olika svarsalternativen:

 • A. Ordföranden säger inte uttryckligen att perspektiven på utbildning har ändrats nyligen. Dessutom relaterar detta alternativ endast till första delen av citatet.
 • B. Ordföranden uttalar sig inte om hur folk lär sig saker, utan om utbildningsmetoder och ämnen.
 • C. Ordföranden nämner nationella traditioner, men påstår ingenstans att någon struntar i dem.
 • D. Ordföranden talar om framtida förändringar och ändrade perspektiv. Men det sägs ingenting om några utmaningar. Dessutom täcker detta svarsalternativ inte båda delarna av citatet.
 • E. Detta kan man sluta sig till från vad ordföranden säger, men alternativet fungerar inte som en sammanfattning av citatet i dess helhet.
 • F. Utbildningsinstitutioner lär sig att anpassa sig till en ny miljö – detta sammanfattar ordförandens citat och täcker båda de poänger som tas upp.

Mer om Elements Verbal

Elements Verbal bedömer din engelska ordkunskap, din läsförståelse och din förmåga att tillgodogöra dig information och dra slutsatser utifrån den text du läst.

Det fungerar likadant som tidigare nämnda Aspects Verbal, men texterna är längre och innehållet mer komplext. Antalet svarsalternativ är ofta större, och kräver att du verkligen förstår text och frågor på ett djupare plan.

Elements Logical

Elements Logical är ett test i logik som bedömer din förmåga att se logiska mönster. På testet presenteras du med en 3x3 matris (ett rutnät). I matrisens rutor finns en eller flera symboler, som ändras enligt ett logiskt mönster som verkar på kolumnerna, raderna eller bägge. En av rutorna i matrisen saknas, och din uppgift är att välja vilket av ett flertal svarsalternativ som kompletterar matrisen.

Antal frågor: 12 frågor med 6-14 svarsalternativ

Tidsgräns: 75 sekunder per fråga fråga.

Exempelfråga från Elements Logical

Välj det svarsalternativ som kompletterar matrisens logiska sekvens.

Logisk sekvens

Exempel för Talent Q Logical

Svarsalternativ

Exempel för Talent Q Logical - Svarsalternativ

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Rätt svar är A - klarade du det på 75 sekunder?

Förklaring

Kolumner: I varje kolumn är symbolerna i en av rutorna en kombination symbolerna i de andra två rutorna. De kombineras enligt följande två regler:

A. Den “kombinerade rutan” består av samtliga symboler – och endast dessa – från de andra två rutorna i kolumnen.

B. Symbolerna från de undre rutorna med endast två symboler hamnar till vänster i den ”kombinerade rutan” och symbolerna från de övre rutorna hamnar till höger i den ”kombinerade rutan”.

Regel A innebär att vi kan eliminera svarsalternativ #2, #3, #4, #5 och #7. Regel B innebär att vi även kan eliminera alternativ #6, vilket gör att endast det korrekta alternativet #1 blir kvar.

Rader: I var och en av rader består två rutor av två symboler och den tredje innehåller fyra symboler. Ingen av symbolerna visas mer än en gång i varje rad.

Mer om Elements Logical

Elements Logcal ser i stort sett ut som andra symboserietest och frågorna liknar de du får på IQ-test och andra kognitiva test.

Till skillnad från liknande test erbjuder dock Talent Q ett större antal svarsalternativ, vilket gör det väsentligt svårare att gissa dig fram till rätt svar med hjälp av uteslutningsmetoden.

Dessutom har testet har ingen tidsgräns i sig, utan tidsgränsen är satt per fråga, vilket är i det närmaste unikt för den här typen av test.

När tidsgränsen gått ut övergår testet automatiskt till nästa fråga.

Talent Q Dimensions

Talent Q Dimensions är Korn Ferrys stora personlighetstest. Testet är utformat för att avgöra vem du är som person hur du kommer att fungera på en arbetsplats. Testet försöker svara på vilka dina drivkrafter är, hur du interagerar och kommunicerar med andra, om du är en bra säljare eller om du har ledaregenskaper och är ett potentiellt chefsämne.

Testet mäter 15 egenskaper, grupperade i de tre dimensionerna ”Människor och relationer”, ”Uppgifter och projekt” samt ”Drivkrafter och känslor” i enlighet med schemat nedan.

Illustration till Talent Q Dimensions

På testet presenteras frågorna i block med fyra påståenden per block. Din uppgift är att ranka hur väl dessa fyra påståenden stämmer in på dig i en professionell situation. Du rankar påståenden på en femgradig skala, från ”Falskt” till ”Mycket sant”

Obs! Du kan ändra svaren inom ett och samma block. När du väl klickat dig vidare till nästa block går det däremot inte att gå tillbaka till föregående block, så gå över dina svar innan du klickar dig vidare till nästa block.

Format: Block om fyra påståenden som rankas på femgradig skala.

Tidsgräns: 25 minuter.

Exempelfråga av Dimensions-typ

Hur sant är vart och ett av påståendena i relation till ditt beteende på en arbetsplats?

 

Falskt

Mestadels falskt Varken eller Delvis sant Mycket sant
Jag tycker om nya utmaningar.        
Folk tycker jag har sunt förnuft.        
Ibland reagerar jag aggressivt mot folk.        
Jag är bra på att hantera stress.        
 • JobTestPrep har ännu inte utvecklat ett övningstest som exakt simulerar Talent Q Dimensions. Däremot har vi tagit fram en Guide till Talent Q Dimensions som går igenom testet och ger dig tips om vad du ska tänka på.
 • Läs först guiden och ta sedan det generiska övningstest för personlighetstest som ingår i detta PrepPack™, så får du en god förberedelse inför ditt test.

Talent Q Aspects Styles

Aspect Styles är en förkortad version av Dimensions som riktar sig till kandidater till lägre positioner, främst inom servicesektorn, såsom receptionister, hotellpersonal, kundtjänstmedarbetare och liknande. Det liknar Dimensions, men fokus ligger på interpersonell kompetens snarare än ledaregenskaper. Detta test tar endast 8 minuter att göra, och ges vanligen tillsammans med andra test i Aspects-serien.

Korn Ferry Assessment of Leadership Potential - KFALP

KFALP är ett test i ledarskap som bedömer om du har de kvaliteter ledaregenskaper som krävs för att lyckas på en chefsposition.

Om du har lätt att lära, är fokuserad, nyfiken och har lätt att arbeta under stress och med osäker information, kommer du antagligen att få höga poäng på KFALP.

Andra faktorer som bedöms på testet är självmedvetenhet, personlighetsdrag, problemlösningsförmåga och en talang för att hålla fokus vid projektarbete.

Diagrammet nedan visar hur viktiga chefsegenskaper struktureras i KFALP.

Illustration till stycke om KFALP-test

Exempelfråga av KFALP-typ

Hur väl stämmer påståendena nedan in på dig på en skala från "instämmer inte alls" till "instämmer fullständigt"?

   • Jag föredrar att vara den som tar det slutgiltiga beslutet
   • Jag är bra på att organisera andras arbetsinsatser
   • Folk ser vanligen upp till mig
Visa förklaring

Dessa påståenden bedömer hur dominant du är som person. Ett instämmande i dessa innebär alltså att du innehar karaktärsdrag som är typiska för bra chefer.

 • Ta reda på vilket test du ska ta. Aspects- och Elements-serierna skiljer sig mycket i svårighetsnivå. Om du inte vet vilket test du ska ta, så öva främst på Elements. Dessa är vanligare förekommande.
 • Läs igenom frågorna noggrant. Talent Q är kända för att inkludera irrelevant information i tabeller och texter som kan likna den information du behöver för att lösa uppgiften.
 • Använd den tid som står till buds. Testen som sådana har inte tidsgränser, istället har varje uppgift en tidsgräns. Du får ingen extra tid för nästa fråga för att du läser den föregående snabbare.
 • Talent Q-test är adaptiva. Klarar du en lätt fråga får du en svårare, misslyckas du på en svår får du en lättare. Så stressa inte upp dig om alla frågor känns som de ligger på gränsen till vad du klarar – det är så testen är konstruerade.
 • Undvik att gissa. Talent Q, särskilt Elements-serien, innehåller ett stort antal svarsalternativ. Detta innebär att chansen att gissa rätt är mycket liten.
 • Testerna administreras online. Det är tillåtet att använda papper, penna och miniräknare. Använd dig av den möjligheten.
 • Arbeta med personlighetstest. Kom ihåg att svara utifrån ditt ”yrkesjag”, och hur du skulle handla i en professionell situation. Om du är en bohem privat, men ordningsam på jobbet, så är det ditt ”jobbjag” som gäller.

Tips inför Talent Q-test

Varför öva med Talent Q PrepPack™?

 • Lär dig hantera tidspressen. Talent Q-testen är ökända för att vara stressande. Varje fråga har en kort tidsgräns. Våra simulerade övningstest har samma tidsgränser som de verkliga testen. Genom att öva lär du dig hantera stressen på det verkliga testet, liksom att optimera din tidsanvändning.
 • Lär dig hantera formatet. Talent Q har ett testformat med fler svarsalternativ än på liknande test. Detta kan verka förvirrande för den som är ovan. Med hjälp av våra övningstest vänjer du dig vid testformatet, och kan koncentrera dig bättre på frågorna när det är dags att ta det riktiga testet.
 • Fräscha upp matematikkunskaperna. Med våra numeriska och logiska övningstest triggar du igång ditt matematiska tänkande. För de flesta av oss var det ett tag sedan vi satt i skolsalen. Med hjälp av våra övningstest kommer du tillbaka till att tänka logiskt och matematiskt.
 • Lär dig förstås personlighetstest. Med våra guider till Talent Q Dimensions och KFALP skapar du en grundläggande förståelse för hur dessa test fungerar och hur de mäter olika personlighetsdrag. Öva sedan med vårt generiska personlighetstest, och håll informationen från guiderna i bakhuvudet. På så sätt ökar du dina möjligheter att ge bästa möjliga intryck på Talent Dimensions och KFALP.

 

FAQ - Vanliga frågor och svar

Ja, dessa test betraktas som några av de svåraste rekryteringstesten på marknaden.
Detta har huvudsakligen tre orsaker:

 1. Talent-Q-test erbjuder ett stort antal svarsalternativ att välja bland, ibland upp till 30 olika. Detta gör det närmast omöjligt att svara med hjälp av uteslutningsmetoden.
 2. Testerna har strikta tidsgränser för varje fråga.
 3. Testerna är adaptiva, vilket innebär att varje korrekt svar kommer att generera en fråga på högre svårighetsnivå.

Absolut. Övning är alla framgångars moder. Gå igenom våra Tips inför Talent Q ovan, liksom artikeln i dess helhet, och överväg att köpa vårt skräddarsydda Korn Ferry Talent Q all-inclusive PrepPack™.


Vanligen ingår den informationen i den inbjudan till testet som arbetsgivaren eller rekryteringsföretaget skickar ut. Om den inte gör det går det vanligen bra att kontakta dem för mer information om vilket/vilka test det gäller – arbetsgivaren har vanligen ingen anledning att vilja överraska dig. Du är även välkommen att kontakta oss med eventuella frågor eller för rekommendationer.


Oavsett om du tar testet på plats hos arbetsgivaren, eller – vilket är absolut vanligast – online, så tickar klockan för frågorna ner från att det sätter igång. Du kan alltså inte ta pauser under det verkliga testet. Så se till att göra det du måste innan du sätter dig att ta testet.


Idag administreras Talent Q-test närmast uteslutande online. Arbetsgivaren eller rekryteringsföretaget kommet att skicka dig ett mail med en länk till testet. Vanligen har du några dagars fönster inom vilket du ska klicka på länken och ta testet.


Åtskilliga kommuner, organisationer och företag använder dessa tester vid rekryteringar. Vi listar ett antal av dessa i rullgardinsmenyn under denna FAQ.