Matrigma test - se gratis exempel, öva och lär

Matrigma är det vanligaste rekryteringstestet på den svenska arbetsmarknaden. Testet består av matriser med symbolserier och din uppgift är att identifiera den bild som fulländar matrisen.

Testet är svårt, men när du övar och lär dig mönstrena kommer du kunna landa drömjobbet. Läs nedan om hur det fungerar och se våra gratis exempel på frågor och hur du löser dem. Om du sedan köper vårt Matrigma PrepPack™ ökar dina chanser att klara testet. Vi erbjuder både klassiska Matrigma test övningar och simulationer och ett test liknande Adaptive Matrigma.

Genom att förbereda dig ökar du inte bara dina möjligheter att klara testet, du minskar dessutom stressen vid själva testtillfället.

Matrigma PrepPack™

Övningstesten, svaren och förklaringarna inför Matrigma är på svenska

 • En studieguide för Matrigma
 • Ett diagnostiskt test inför Matrigma
 • Grundläggande Matrigma-övningar
 • Extra övningstest 
 • Två simulerade Matrigma-test
 • Avancerade matrisövningar (med förklaringar på engelska)
 • Facit och svarsförklaringar på svenska

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om Matrigma får du gärna kontakta mig.

Innehåll

Om Matrigma

Matrigma-testet är ett icke-verbalt test som mäter individens generella mentala förmåga (GMA). Det används för att förutsäga yrkesmässig prestationsförmåga. I stort sett motsvarar testet de delar av ett standardiserat IQ-test som inte bygger på språklig eller matematisk förmåga.

Det klassiska testet är datorbaserat och du har 40 minuter på dig att besvara 35 frågor. Numera finns även en kortversion av testet som kallas Adaptive Matrigma eller Matrigma 2, som ska slutföras på 12 minuter. Våra simulerade Matrigma-test fungerar liknande det klassiska Matrigma-testet men övningarna är kortare och målet är att lära sig mönstret, rotationerna och förflyttningarna för att kunna tyda matriserna på ditt verkliga rekryteringstest. 

Både i Matrigma och Adaptive Matrigma ökar provets svårighetsgrad allteftersom du jobbar dig igenom det. Skillnaden är att i det stora testet ökar svårighetgraden testet igenom, medan det i Apaptive Matrigma fungerar så att du enbart har en minut på dig per fråga och får en svårare fråga om du klarar en fråga och en lättare fråga om du misslyckas med att besvara den föregående korrekt. Detta går stegvis och hur svåra frågor du får beror på den nivå det adaptiva testet avgör att du är på.

Betygssättningen för klassiska Matrigma och Adaptive Matrigma skiljer sig på så vis att du jämförs med en grupp på det klassiska Matrigma-testet, medan Adaptive Matrigma-betyget avgörs beroende av den svårighetsgrad av frågor du har svarat på. 

Nu kan du testa dig själv på ett liknande Adaptive Matrigma-test hos oss. Vårt test är baserat på det verkliga Adaptive Matrigma-testet från Assessio. Det skiljer sig på så sätt att frågorna endast ökar i svårighetsgrad allt eftersom testet fortgår, jämfört med original-Adaptive Matrigma där det ökar i svårighetsgrad men du får svårare-, eller lättare frågor beroende på om du svarar rätt eller fel. Betyget skiljer sig även från originalet men det är 12 minuter långt och är ett perfekt sätt för dig som vill öva inför ett Adaptivt Matrigma test

Matrigma test - gratis exempelfrågor

Nedan går vi igenom ett antal exempel med svarsförklaringar:

Exempel 1

Vilket av svarsalternativen i den nedre raden fulländar matrisen?

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

De korrekta svaret är svarsalternativ 3. 

Förklaring:

Då den här frågan består av flera element är det bäst att fokusera på ett i taget. Notera längs med raderna att den vita ramen roterar medurs runt rutnätet. Därför måste det korrekta svarsalternativet i raden under matrisen innehålla en vit ram i rutnätets övre högra hörn.

Du kan således uteluta svarsalternativen 2, 5 och 6.

Längs raderna roterar den svarta L-formade figuren moturs runt i rutnätet. Därför måste den svarta L-formade figuren, i det korrekta svarsalternativet i raden under matrisen, befinna sig i nedre vänstra hörnet av rutnätet.

Du kan alltså utesluta svarsalternativ 4 eftersom dess L-figur befinner sig i fel position. Utöver detta vänds de svarta L-figurerna upp-och-ner från ruta till ruta. Därför kan du utesluta svarsalternativ 1. Då återstår svarsalternativ 3, vilket är det korrekta svaret.

Exempel 2

VILKET AV SVARSALTERNATIVEN I DEN NEDRE RADEN FULLÄNDAR MATRISEN?

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 3.

Förklaring:

I varje steg, från vänster till höger, rullar en kub över resten av objektet. Detta gör att kuben förflyttas stegvis medurs runt objektet. Till exempel, på översta raden, i figuren längst till vänster, befinner sig den rullande kuben i objektets nedre högra del.

I figuren i mitten, har kuben rullat över till nedre vänstra delen av figuren. Och, slutligen, i figuren längst till höger, befinner sig kuben till vänster om de två andra kuberna. Följande illustration visar kubens rörelse, där den kub som rullar är lilafärgad.

Med hjälp av den här regeln kan man nu lokalisera den rullande kuben på bottenraden och därmed också avgöra vilken figur som saknas. Rörelsen hos den rullande kuben på bottenraden är följande:

Nästa stopp för den rullande kuben måste vara längst ned till höger i objektet. Alltså är det korrekta svarsalternativet 3.

Exempel 3

VILKET AV SVARSALTERNATIVEN I DEN NEDRE RADEN FULLÄNDAR MATRISEN?

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 5.  

Förklaring:

Två regler styr denna matris:

 1. I varje rad kombineras två symboler och skapar på så sätt den tredje symbolen. I den övre raden skapar symbolerna i den mittersta och högra rutan symbolen i den vänstra rutan. I mittenraden skapas symbolen till höger av de i den mellersta och den vänstra rutan.
 2. I samtliga rader befinner sig symbolerna i samma ram. Ramen i den översta raden är en streckad kvadrat och ramen i mittenraden är en cirkel.

Slutsats: I den nedersta raden, eftersom den mittersta symbolen är den kompletta, måste den saknade symbolen innehålla en svart kvadrat. Ramen i denna rad är en romb och eftersom cirkeln redan finns i den vänstra symbolen, så måste den saknade symbolen innehålla endast en romb och en svart kvadrat. Således är det korrekta svaret 5.

Hur löser man frågorna på Matrigma-testet?

Nu när du provat på några gratis matris exempel kanske du undrar hur Matrigma fungerar? Nedan går vi igenom de regler som styr mönstren i testets frågor, följt av exempelfrågor som illustrerar regeln, tillsammans med svarsförklaringar och tips som hjälper dig besvara frågor på Matrigma-testet.

Första regeln: Progression

I den här typen av matris (rutnät) förändras objektet för varje steg i raden eller kolumnen (riktningen kan variera). Förändringen kan ske i figurens längd eller bredd, i antalet objekt i rutan, i figurens färg eller i någon annan av dess egenskaper.

Regel 1 Matrigma Progression

Korrekt svar är D.

Förklaring av regel:

I detta exempel läggs en romb till i rutan för varje steg. Denna regel gäller för både rader och kolumner. I raderna sker tillägget medsols, och i kolumnerna sker progressionen motsols. Alternativ A är felaktigt, för även om det stämmer överens med matrisens regel, så stämmer det inte överens med radens eller kolumnens rotationsmönster.

Tips: Det finns två sätt att se på progressionen i exemplet ovan: 1. I varje steg blir objektet mer komplett. 2. I varje steg ökar antalet romber med en. Det första sättet att se på det är mer visuellt orienterat, medan det andra är mer detaljorienterat. När du besvarar en fråga, så välj den metod som faller sig mest naturlig för dig. Du kommer att upptäcka vilken metod som passar dig bäst i takt med att du övar på fler frågor.


Andra regeln: Rotation

I frågor av den här typen roterar symbolen i matrisen på ett bestämt sätt över raderna eller kolumnerna. Din uppgift blir att identifiera rotationsmönstret för att kunna besvara frågan korrekt. Låt oss ta en titt på ett exempel.

Regel 2 Matrigma - Rotation

Korrekt svar är B.

Förklaring av regel:

I den här övningsfrågan kan du se att rotationen opererar på raderna, snarare än i kolumnerna. Symbolerna roterar 90° medurs runt sin axel i varje ruta (sett från vänster till höger). Det faller sig naturligt att se på ändringarna som sker från vänster till höger, eftersom den saknade symbolen ligger längst till höger i den nedre raden.

Den saknade symbolen är således den symbol som kompletterar mönstret. Titta på den mittersta symbolen i den nedre raden och föreställ dig hur den skulle se ut om den roterade 90° grader medsols. Detta blir alltså det korrekta svaret.

Tips: Om du vid första påseendet konstaterar att antalet objekt i rader och kolumner är detsamma, så bör ditt nästa steg bli att kolla om objektet eller delar av objektet rör sig i rutorna.


Tredje regeln: Frekvens

I frågor av den är typen är det relationen mellan specifika egenskaper hos symbolerna i matrisen som bestämmer antalet och/eller ordningen för hur de ser ut. Låt oss ta en titt på ett exempel:

Regel 3 Matrigma - Frekvens

Korrekt svar är D.

Förklaring av regel:

I den här frågan består relationen mellan objekten i hur de är uppställda. Mönstret som etableras i de två översta raderna är att två av tre symboler är riktade åt samma håll, medan den tredje är riktad åt motsatt håll. Med andra ord har en viss riktning en frekvens på två, och den motsatta riktningen en frekvens av ett. Om du tittar i kolumnerna framgår det att relationen inte handlar om riktning, utan om former. Tre former är närvarande, en liksidig triangel, en geometrisk trapets och en rätvinklig triangel. Därtill är var och en av dessa närvarande en gång i kolumnerna. I den sista kolumnen kan du räkna med att denna frekvens kommer att vara samma.

Tips: Många olika element kan komma att spela roll i samband med frekvensregeln. Om du tror att du står inför en fråga som styrs av frekvensregeln, försök att undersöka följande element i symboler och former: Kvantitet, färg, riktning och position i rader och kolumner.


Fjärde regeln: Konstruktion

I den här typen av matris tas två objekt från samma rad eller kolumn för att tillsammans kombineras ihop till ett tredje objekt. I enkla matriser kan denna kombination se ut som en enkel ekvation med addition, som i exemplet nedan.

Regel 4 Matrigma - Konstruktion

Korrekt svar är D.

Förklaring av regel:

Kombinationen av de två objekten i den nedre raden (ekvationen) skapar objektet som visas i svarsalternativ D genom addering (lösningen). I en del matriser kommer du att uppmanas att hitta ekvationens lösning, i andra kommer du att behöva hitta något av ekvationens ingående element.

Tips: I mer komplicerade matriser kommer kombinationen inte vara lika komplett eller enkel att upptäcka som i exemplet ovan. De kan innehålla regler som bestämmer vilka delar av ett objekt som ska kombineras och vilka inte som ska det.


Femte regeln: Rörelse

I rörelsebestämda matriser rör sig objekten (ändrar position) för varje steg. Vanligen är det ett eller flera objekt i rutan som rör sig. Ett bra sätt att identifiera rörelsen hos det inre objektet är att jämföra det yttre objektet eller rutan över antingen raderna eller kolumnerna.

Regel 5 Matrigma - Rörelse

Korrekt svar är B.

Förklaring av regel:

I var och en av rutorna finns det tre symboler: ett X, ett hjärta och en cirkel. För varje ruta flyttar symbolerna sina positioner medsols. Således måste det rätta svaret ha X:et i rutans övre vänstra hörn, cirkeln i det nedre vänstra hörnet och hjärtat i det nedre högra hörnet.

Tips: När du besvarar rörelsestyrda matriser bör du titta på den yttre symbolen eller rutan för att identifiera förändringarna i ett objekts rörelse. Till exempel: Om den yttre formen är en kvadrat, bör du fokusera på dess hörn och sidor, och om den yttre formen är en cirkel bör du försöka föreställa dig cirkeln som en urtavla och se på de inre formerna som dess tidsangivelser. De inre objektens rörelser kommer aldrig att vara slumpvisa, utan kommer att vara relaterade till specifika koordinater i de yttre formerna eller rutorna.


Hur kan vi hjälpa dig?

Vårt övningspaket förser dig med alla de verktyg som krävs för att du ska kunna förbereda dig inför ditt Matrigma-test, inklusive en omfattande studieguide speciellt framtagen för dig som ska ta ett Matrigma-test. Skräddarsydda övningstest som simulerar det verkliga testet med samma tidsgränser och typ av frågor.

När du tagit testet får du tillgång till dina poäng och kan gå igenom frågorna steg för steg med tillgång till facit och svarsförklaringar. Du kan självfallet ta testerna så många gånger du vill. Genom att öva ökar du dina möjligheter att passera testet, och dessutom minskar du stressen vid själva testtillfället. Du ökar dina chanser att uppnå goda resultat och få jobbet.

Såhär övar du

 • Läs den här sidan med exempelfrågor från Matrigma test gratis. Här kan du se mer och prova att svara på Matrigma frågor gratis kan du göra det här.
 • Läs vår Guide till Matrigma.
 • Därefter kan du ta ett diagnostiskt test. Du får en känsla för hur testet ser ut och hur mycket du behöver öva inför det kommande provet.
 • Efter det kan du öva mer med våra grundläggande övningar och matristester innan det är dags för de simulerade Matrigma-testen.
 • Studera din testrapport, gå igenom svarsförklaringarna och identifiera dina svaga sidor. Repetera sedan testen tills du klarar tidspressen och får rätt antal poäng. Behöver du mer övning, gå tillbaka till de extra matrisövningar som ingår i ditt PrepPack™.

Tips inför ditt Matrigma-test

 • Skumma igenom frågan för enkla svar. Börja med att snabbt överblicka matriserna, såväl rader som kolumner, för att se om något omedelbart fångar din uppmärksamhet.
 • Fokusera på en egenskap i taget. Om den regel som styr matrisen inte är omedelbart uppenbar, så undersöker du symbolerna i matrisen noggrant en i taget.
 • Håll vår ”5-regel” i tankarna när du undersöker matrisens symboler. Som vi gick igenom ovan, kom ihåg att den regel som styr matrisen nästan alltid är baserad på figuerernas: 1. Progression, 2. Rotation, 3. Frekvens, 4. Kontrukion eller slutligen 5. Rörelse.
 • Fokusera separat på förändringar i rader och kolumner. Regeln kan operera på raderna, kolumnerna, eller bägge.
 • Slösa inte tid på svåra frågor. Tillåt dig att spendera högst en minut per fråga. Kan du inte lösa frågan inom en minut så gå vidare till nästa.
 • Hoppa över svåra frågor och gå tillbaka till dem senare om det finns tid. Matrigma, (med undantag av det korta Adaptive Matrigma-testet), ger dig möjlighet att gå tillbaka till obesvarade frågor. Genom att hoppa över svåra frågor så får du möjlighet att spendera mer tid på de enklare frågorna, och i bästa fall får du sedan tid över till att gå tillbaka och besvara de frågor du hoppat över.
 • Om du är osäker på svaret så gissa. Besvara samtliga frågor. Matrigma ger inte minuspoäng för felaktiga svar, så du har allt att vinna på att chansa.

Lycka till!

FAQ - Vanliga frågor och svar

Matrigmas poäng redovisas över en 10-gradig poängskala som motsvarar en tänkt normgrupp bestående av den svenska befolkningen i stort. 0–3 är ett lågt resultat som motsvarar 16% av normgruppen. 4–6 poäng ett genomsnittligt resultat som motsvarar 68% av testtagarna. 7–10 poäng är ett högt resultat som uppnås av 16%.


Det beror helt på vilken position du söker och hur arbetsgivaren använder testet. Söker du en mycket intellektuellt krävande position, till exempel en chefsposition eller en position inom forskning och utveckling, kan det krävas höga poäng. För sådana positioner bör du sikta på en poäng om minst 7. För andra positioner handlar det ofta om att man söker personer som i normal takt kan lära sig nya verktyg och fatta genomtänkta beslut på en rimligt kort tid. För sådana positioner krävs vanligen en genomsnittlig poäng.


Övning är A och O inför den här typen av test. Studier har visat att poäng på just symbolserier är den typ man enklast kan höja genom övning. Genom att öva minskar du nervositeten inför testtillfället, och får klart för dig hur format och frågor kommer att se ut. Ännu viktigare är dock att övningarna väcker liv i ditt logiska tänkande. För de flesta av oss var det ett tag sedan vi satt i skolbänken.


Fler och fler arbetsgivare använder detta test. Matrigma mäter förmågan att snabbt ta till sig och bearbeta ny information, snarare än några tidigare kunskaper. Denna förmåga är inte något som kan utläsas ur ett CV eller ett examensbevis.