Polisens begåvningstest UNIQ & NEO-PI-R

Hösten 2023 påbörjade 853 kandidater sin polisutbildning, vilket betyder att 1800 polisaspiranter för tillfället är inskrivna för att bli poliser. Konkurrensen är hög och därför rekommenderar vi dig att vara ordentligt förberedd inför polisens begåvningstest UNIQ test och ett personlighetstest/arbetsbeteendetest (NEO-PI-R). Du kan köpa vårt Polisutbildning PrepPack™ för att läsa, lära och öva inför dessa moment. Med övning minskar stressen och är du förberedd kommer du ha högre chanser att komma in.

Polisutbildning PrepPack™

Test och övningsmaterial på SVENSKA:

 • 18 övningstest inför UNIQ:
  • Verbal förmåga:
   synonymer, antonymer, analogier (ordpar)
  • Kubvikning
  • Sifferserier
  • Induktiv logik
  • Spatial förmåga - med några nya övningar på engelska
 • Övningstest inför NEO-PI-R
 • NEO-PI-R personlighetsprofilering
 • Text- och videoguider (för vissa testdelar)

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om UNIQ eller NEO-PI-R får du gärna kontakta mig.

Innehåll

Vägen till polisutbildningen

Som sagt kan ansökningsprocessen påbörjas när som helst under året. Det finns fem skolor att läsa på och du som söker måste uppfylla vissa krav innan du kan gå vidare och ta ditt UNIQ test. Du måste vara svensk medborgare, myndig, alltså 18 år gammal, vara simkunnig, ha körkort (B), vara frisk och klara begåvningstesten som krävs. Du behöver även bl.a. ha läst vissa gymnasiekurser och uppfylla andra utbildningskrav. Vill du prova på att arbeta inom polisen kan du söka sommarjobb hos polisen på nästan alla polisstationer i landet. 

Steg 2 är om du går vidare från det första steget. Då får du fylla i en online enkät där rekryteringsavdelningen avgör om du kan passa till att bli polis.  

Steg 3 är det första på väg till dina UNIQ- och NEO-PI-R-test – det är här du bokar in testen. Fystestet, begåvningstestet UNIQ och personlighetstestet NEO-PI-R kan endast göras i Stockholm eller Malmö. Förvänta dig att testen kan ta hela dagen.

Detta är den viktiga delen, den du behöver öva inför, vilket du kan göra här hos oss på JobTestPrep. Kom ihåg att ta med din CV och andra intyg som krävs! Du kommer här genomgå ett fysiskt prov, läkarundersökning och andra former av lämplighetstest, som UNIQ och utvärderas i en intervju med en psykolog.  

För dig som övat tillräckligt med UNIQ- och NEO-PI-R övningstest här och som uppnått tillräckligt poäng för att gå vidare är nästa steg en säkerhetsprövning. Här kontrollerar polismyndigheten att du inte utför något säkerhetshot mot polisverksamheten.  

Klarar du även steg 5 får du träffa en antagningshandläggare. Här kan du diskutera var och hur du vill studera och när du ska börja. 

Det sista steget till din polisutbildning är att få godkänt i hela processen. Klarar du dig hela vägen hit meddelas du om du blivit antagen.  


Tester inför polisutbildningen

Steg 4 i processen är alltså den del vi hjälper dig att klara med vårt Polisutbildning PrepPack™. Den första delen i vårt övningspaket är på svenska och fokuserar på begåvningtestet Uniq. Den andra delen är nu också på svenska och förbereder dig inför personlighetstestet NEO-PI-R. Våra test är inte exakta kopior men de är så originaltrogna polisens test som möjligt.   

UNIQ test

UNIQ –testet är ett typ av teoretiskt IQ test, ett s.k. begåvningstest, som testar din verbala, spatiala och logiska förmåga. Det är datoriserat, 80 minuter långt och innehåller verbala- och icke-verbala delar, som test i synonymer, kubvikning, sifferserier och andra övningar i induktiv förmåga. Resultatet mäts mot redan färdigutbildade poliser och på en s.k. "statineskala". Du behöver sedan januari 2022 3 eller över för att klara testet. Tidigare behövde man 4. 

Det första momentet på UNIQ är verbalt, de två andra momenten är ickeverbala. Det verbala momentet består av läsförståelse och ordkunskap i form av test på synonymer, antonymer och analogier.

Det första ickeverbala momentet är ett spatialt test där du ska vika kuber, vika ut geometriska figurer och på andra sätt bevisa din spatiala förståelse genom att återskapa tredimensionella figurer ur ett tvådimensionellt underlag.

Det andra ickeverbala momentet är ett logiktest där du ska avsluta talserier eller symbolserier på ett logiskt vis. För att klara detta måste du kunna identifiera mönster och tänka logiskt under tidspress. Är du nyfiken på att prova på UNIQ gratis så ger vi dig några gratis exempel på olika delar av UNIQ på vår sida med gratis lämplighetstest

Exempelfrågor inför UNIQ test

Exempel 1, verbal förmåga, synonymer

Två ord är synonymer om de betyder samma sak. "Springa" och "löpa" är synonymer.

Vilket av nedanstående ord är en synonym till ordet samarbeta?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

 Rätt svar: kollaborera

   Definition:

 ● samarbeta. arbeta tillsammans med andra (för ett gemensamt mål): samarbeta om något, kollaborera

Exempelmening:

Om en arbetsplats ska fungera och produktionen av varor eller tjänster ska flyta på, måste chefer och anställda samarbeta på ett förtroendefullt och effektivt sätt.

Exempel 2, verbal förmåga, antonymer

Två ord är antonymer om de betyder motsatta saker. "Tung" och "lätt" är antonymer.

 

Vilket av nedanstående ord är en antonym till ordet konkurrera?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

 Rätt svar: samarbeta

   Definition:

 ● kon·­kurr·­era verb ~de ~t • del­ta i ekonomisk, idrottslig etc. tävlan; ​jfr konkurrens: ​före­tagen konkurrerar om en stor order

Exempelmeningar:

Apple och IBM konkurrerade länge med varandra på marknaden för persondatorer, tills IBM lade ner den delen av sin verksamhet.

Teater Galeasen och Stockholms Stadsteater samarbetade om en uppsättning av en pjäs av Ibsen.

Exempel 3, verbal förmåga, analogier

Analogier är en retorisk liknelse mellan två begrepp. I det här fallet mellan två ordpar.

Vilket ordpar matchar bäst ordparet som presenteras: Brandslang:Brandman?

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Ett av verktygen som en brandman använder är en brandslang på samma sätt som ett av verktygen som en kirurg använder är en mejsel.

Exempel 4, spatial förmåga

Detta exempel är taget från en av våra kubvikningsövningar. Den matchar inte det test du kommer få hos Pliktverket 100% utan är en generisk kubvikningsövning för att förstå logiken och systemet. T.ex. visar vi symboler och Pliktverket siffror. 

Vilket av de fyra svarsalternativen representerar kuben i hopvikt form?

Polisutbildning exempel för UNIQ-test kub

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 3: 

Förklaring:

Alternativ A. Kubens två helblå sidor i den utvikta kuben ligger inte bredvid varandra vilket de gör här, och således måste alternativ A vara felaktigt.

Alternativ B. Detta alternativ är felaktigt av samma skäl. Eftersom de helblå sidorna av kuben inte ligger bredvid varandra i den utvikta kuben kan de inte heller göra det i den vikta kuben.

Alternativ C. De tre sidorna som visas i detta alternativ motsvarar sidan längst till vänster, sidan till höger om den och den översta sidan i den utvikta kuben. De visas även korrekt i relation till varandra. Alternativ C måste med andra ord vara det korrekta svaret.

Alternativ D. Den vita diagonala randen som visas i den utvikta kubens översta sida är felplacerad i förhållande till de två andra sidorna (den helblå och den vita) i det här svarsalternativet. Det är med andra ord felaktigt.

Exempel 5, sifferserier.

Vilket tal kompletterar serien?

364 | 121 | 40 | 13 | 4 | ?

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Korrekt svar är 1.

Förklaring:

Talvärdena i serien minskar. Det är rimligt att anta att detta sker genom division, subtraktion eller en kombination av bägge.

I denna serie subtraheras 1 från varje tal, och det resulterande talet divideras sedan med 3 för att få nästa tal i serien.

Till exempel har vi 364 -1 = 363 / 3 = 121. Det sista talet i serien bli alltså 4–1 = 3 / 3 = 1.


Det rätt svaret är alltså alternativ 1

Exempel 6, symbolserier

Vilket av svarsalternativen kompletterar symbolserien?

Polis UNIQ-test Exempel

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

   Korrekt svar är:

    Förklaring:

Den övergripande logiken i detta exempel är en enkel aritmetisk serie som bygger på den sammanlagda summan av antalet sidor hos formerna i var och en av rutorna.

Det är en känd konvention i induktiva test att man räknar cirklar som att de har en enda sida. Enligt denna logik beskriver problemet en enkel sekvens som består av: 2, 4, 6, ?, 10, 12.

Den ruta som saknas måste alltså innehålla former med sammanlagt 8 sidor. Endast alternativ B följer denna logik.

Noter att om man skulle resonera logiskt utifrån endast de första tre rutorna i serien skulle man kunna hitta skäl att tro att svarsalternativ A eller C skulle kunna vara korrekta.

Om man omvänt endast koncentrerade sig på rutorna fem och sex skulle man felaktigt kunna tro att alternativ D skulle kunna vara korrekt. För att nå korrekt slutsats måste dock samtliga seriens rutor tas i beaktande.

 

Betygssättning för polisens begåvningstest

I januari 2022 uppdaterades den standardiserade betygsskalan för testen inför polisutbildningen. Då den normaliserade poängen, alltså en poäng som kan översättas till en standardpoäng (z-poäng) inte hade setts över på 20 år var det dags. Polisen använder den s.k.

Stanine-skalan (standard nine) för betygssättning. På den skalan jämförs du med en grupp som gör testet i samma process och får ett betyg mellan 1-9.

Godkänt-poängen sänktes från 4 till 3 år 2015 och nu anses 1-3 vara under medel, 4-6 medelbetyg och 7-9 över medelbetyg. 

NEO-PI-R

Detta test är ett personlighetstest byggt på femfaktormodellen, Big5.

Från dina svar kan din personlighet bedömas i 5 kategorier (på engelska och svenska i parentes): 

Neuroticism (neuroticism). En tendens att lätt kunna erfara negativa känslor som exempelvis ilska, ångest, depression, eller sårbarhet och en dragning åt emotionell instabilitet. 

Extraversion (extraversion). Dragningen åt att vara energisk, självsäker en tendens att söka stimulans och andra människors sällskap. 

Openness (öppenhet). En förmåga att uppskatta känslor, nya idéer, äventyr, nya erfarenheter, resor och så vidare.

Agreeableness (tillmötesgående). En tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra.

Conscientiousness (samvetsgrannhet). Tendensen att vara plikttrogen, självdisciplinerad, målinriktad och att agera planerat snarare än spontant.

Det tre första karaktärsdragen stavar NEO. Från början ingick endast dessa tre bedömningskategorierna. Med de två nyare kategorierna kan testet ibland refereras till som OCEAN eller CANOE, men vi har valt att kalla det NEO-PI-R.  

Detta personlighetstest är datoriserat och består av 240 frågor. Tidsbegränsningen kan skilja sig mellan vårt test och andra personlighetstest på marknaden. Vi på JobTestPrep erbjuder många typer av övningar, inkl. en guide till NEO-PI-R-testet så att du ska känna dig bekväm och lugn när du ser frågorna på live testet och ha den bästa möjliga chansen att lyckas bli antagen till polisutbildningen. Våra övningstest är snarlika det du får hos Pliktverket. 

Hur lyckas du bäst på provet?

 • Var ärlig. Rekryteraren vill självklart lära känna dig men utgå alltid från ditt “professionella jag” när du svarar på personlighetsfrågor. Tänk utifrån arbetsgivaren eller rekryterarens synvinkel. Det finns saker man kan tillåta sig själv att göra i privatlivet som inte passar in på en arbetsplats.
 • Regler är till för att följas. Även om man kan argumentera att vissa frågor inte har ett rätt-, eller ett fel svar stämmer inte detta när det kommer till att framhäva hur din personlighet passar in för polisyrket. Du måste alltid följa reglerna och svara i enlighet med det tankesättet.
 • Svara inte med för starka svar. De “extrema” alternativen, som “Håller fullständigt med” eller “Aldrig” får dig att se väldigt orubblig ut. Du bör vara flexibel och verka balanserad i dina svar för att imponera.  
 • Hoppa inte över frågor. Att hoppa över frågor är inte att rekommendera då svarsresultaten inte ger en helhetsbild om inte svarar på allt.
 • Föreliggande för psykologintervjun.  Testresultaten ligger till grund för den väntande intervjun med psykolog. Det är därför viktigt att du har svarat ärligt utifrån ditt professionella jag, så att du enkelt kan motivera dina svar. Att motivera dina svar är en viktig del av intervjun, eftersom det visar att du är en genomtänkt person.

Lycka till!

FAQ - Vanliga frågor och svar

UNIQ är ett datoriserat test som är 80 minuter långt som används för polisutbildningen i Sverige. Det testar till verbala, spatiala och logiska förmåga genom olika övningar, både verbala och icke-verbala, som synonymtest, sifferserier och kubvikning. Ditt resultat jämförs med redan utbildade poliser. 

 


NEO-PI-R är baserat på Big5, 5 olika karaktärsdrag eller karaktärstyper. Det här är ett datoriserat test med 240 frågor. Vi på JobTestPrep erbjuder ett stort utbud av övningstest för polisutbildningen.


 • Var ärlig
 • Tänk utifrån en professionell ståndpunkt
 • Svara inte med extrema svar
 • Svara på alla frågor

Personlighetstestet ligger i hög grad till grund för psykologintervjun. Det är viktigt att du är dig själv när du svarar på frågorna, men kom ihåg att det man vill är att lära känna dig bättre och förstå hur du resonerar. Försök alltså motivera dina svar, snarare än att ge korta, enstaviga svar. Visa att du tänkt igenom frågor som gäller lag och rätt, personligt ansvar och annat som är av vikt för polisrollen.