Öva inför test i induktiv slutledningsförmåga med exempel och facit - JobTestPrep

Om test i induktiv slutledningsförmåga

Induktiv slutledningsförmåga handlar som sagt om att upptäcka och applicera mönster. Men innan vi går in på det, låt oss börja med ett exempel. På testet har du en minut på dig att lösa den här uppgiften. Vilken symbol fortsätter serien nedan?

Induktiv logik exempel 1

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Svar 1
Svar2
Svar3
Svar4
Rätt!
Fel svar

Det korrekta svaret är:

 

  Förklaring

Mönstret i den här serien är att antalet sidor i figurerna varierar mellan udda och jämna antal. Detta innebär att en figur med ett jämt antal sidor, som till exempel en hexagon, måste följas av en figur med ett udda antal sidor. Den enda figuren som möter detta kriterium är hexagonen.

Klarade du frågan på 1 minut?

Bildkälla: Jobtestprep.se Exempel från övningstest i induktiv slutledning.

Induktiv slutledning är den metod som används inom vetenskapen och även går under namnet empirisk undersökning: Genom att betrakta världen söker vetenskapen se mönster och sedan formulera regler efter dessa, så kallade hypoteser. En biolog kan till exempel formulera hypotesen att ”alla kråkfåglar är svarta”. Denna hypotes kan sedan prövas mot verkligheten och betraktas som korrekt så länge ingen hittar icke-svarta kråkfåglar.

Test i induktiv slutledningsförmåga fungerar på ungefär samma sätt: Du presenteras med ett antal ”observationer” i form av symboler eller figurer, som i exemplet ovan. Din uppgift är sedan att upptäcka den regel eller det mönster som styr dessa symboler, och sedan dra korrekta logiska slutsatser utifrån denna regel. Skillnaden mot empiri består i att det inte finns någon yttre verklighet att jämföra med, istället får du pröva regeln mot ett antal svarsalternativ.

Snabblänkar – klicka dig direkt till:

Symbolserier: Exempel Test med A/B-set: Exempel Logiska analogier: Exempel
Matriser: Exempel Odd one out: Exempel Gratis övningar för induktiv slutledningsförmåga

Olika test i induktiv slutledningsförmåga

Symbolserier som i exemplet ovan är ett av de vanligaste sätten att testa induktiv slutledningsförmåga, men sammantaget finns det fem olika varianter av test i induktiv slutledning som är vanligt förekommande. Nedan går vi igenom dessa varianter med exempel och svarsförklaringar.

Symbolserier

Test på symbolserier – ”next in series" på engelska – är den vanligast förekommande och mest kända varianten av test i induktiv slutledningsförmåga. Vi har redan tagit en titt ett sådant exempel ovan. På testet presenteras du med en radda symboler. Din uppgift är att hitta mönstret enligt vilka symbolerna ändras, och sedan välja ut den symbol som kompletterar eller avslutar serien. Låt och ta en titt på ytterligare ett exempel från vårt PrepPack™.

 Exempel

 

Tema: Induktiv slutledning - symbolserier.

Antal frågor: 8-35 beroende på test

Tidgräns: 1-1,5 minuter per fråga i snitt, beroende på test och svårighetsgrad

Vilken symbol kompletterar serien?

Exempel 3 test induktiv logik

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Svarsalternativ 1 test induktiv logik
Induktiv logik svar 2
Induktiv logik svar 3
Induktiv logik rätt svar 4
Induktiv logik svar 5
Rätt!
Fel svar

Det rätta svaret är: 

 

  Förklaring:

Samtliga pilar börjar vid den punkt i rutan mot viken pilspetsen pekade i den föregående rutan. Du löser uppgiften genom att kontrollera vart pilen i den tredje rutan pekar - på så sätt får du veta var den fjärde pilen måste starta ifrån. Sedan kollar du vart den femte rutans pil startar för att på så vis får veta vart den fjärde rutans pilspelt bör peka.

Klarade du frågan på ungefär en minut?

 

Bildkälla: Jobtestprep.se Exempel från övningstest i induktiv slutledning.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

  • 11 övningstest på symbolserier av olika typ
  • Facit och utförliga svarsförklaringar för alla frågor

Tillbaka till innehållsförteckning

Matriser

Matriser är en annan vanlig variant på test i induktiv slutledning. De liknar symbolserietest, men här presenteras figurerna i en matris – ett rutnät – som vanligen består av 3 X 3 rutor. Den regel som styr figurerna i matrisen kan verka på rader, kolumner eller både och. Din uppgift är att identifiera den saknade figuren bland ett antal svarsalternativ. Som i exemplet från vårt PrepPack™ nedan.

 Exempel

 

Tema: Induktiv slutledning - matriser

Antal frågor: 9-35 beroende på test

Tidgräns: 1-1,8 minuter per fråga i snitt, beroende på test och svårighetsgrad

Vilken är den saknade symbolen i matrisen?

Exempel 2 induktiv logik

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Svarsalternativ 1 test induktiv logik
Induktiv logik svar 2
Induktiv logik svar 3
Induktiv logik rätt svar 4
Induktiv logik svar 5
Rätt!
Fel svar

Det rätta svaret är: Rätt svar exempel 4

 

  Förklaring:

Det finns tre typer av figurer i matrisen: en kvadrat med diagonala linjer, en kvadrat med en horisontell och en vertikal linje och en romb med en horisontell och en vertikal linje. Samtliga rader och kolumner innehåller en av varje typ.

Eftersom den högra kolumnen och den nedersta raden saknar en kvadrat med en horisontell och en vertikal linje så måste det rätta svarsalternativet innehålla denna typ av figur. Vi kan således utesluta det andra svarsalternativet från vänster eftersom det innehåller en kvadrat med diagonala linjer.

Varje ruta i matrisen innehåller en cirkel. Samtliga rader och kolumner innehåller antingen en stor cirkel, en liten cirkel eller en medelstor cirkel. Eftersom den nedersta raden och den högra kolumnen bägge innehåller figurer med en stor cirkel och en medelstor cirkel, måste det korrekta svarsalternativet innehålla en liten cirkel.

Vi kan således sluta oss till att svarsalternativ fyra är rätt svar.

Klarade du frågan på ungefär en minut?

 

Bildkälla: Jobtestprep.se Exempel från övningstest i induktiv slutledning.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

  • 11 övningstest på matriser av olika typ
  • Facit och utförliga svarsförklaringar för samtliga frågor

Tillbaka till innehållsförteckning

Test med A/B-set

I den här typen av induktivs test presenteras du med en testfigur och två uppsättningar, eller set, med figurer: set A och set B. Seten är inte relaterade till varandra, men figurerna i set A har något gemensamt med varandra, på samma sätt som figurerna i set B har något gemensamt med varandra. Din uppgift är att avgöra om testfiguren hör till Set A, Set B, eller ingendera. Välj "Ingendera" om testfiguren passar i bägge set eller inte i något av dem. Klarar du det här exemplet från vårt PrepPack™?

 Exempel

 

Tema: Induktiv slutledning - AB-set

Antal frågor: 10-35 beroende på test

Tidgräns: 20-30 sekunder per fråga i snitt, beroende på test och svårighetsgrad

 

Vilket set tillhör den nedanstående figuren?

Exempel 4 test induktiv logik

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Set A
Ingetdera
Set B
Svarsalternativ 2 induktiv logik
Rätt!
Fel svar

Det rätta svaret är: Set A

 

  Förklaring:

Set A: Ingen av figurerna i rutorna har en rät vinkel och samtliga rutor innehåller minst en cirkel.
Set B: Alla rutor innehåller ett udda antal figurer.
Testfiguren hör till Set A eftersom ingen av figurerna är rätvinklig, och den innehåller två cirklar. Den hör därtill inte till Set B eftersom rutan innehåller ett jämt antal figurer.

Klarade du frågan på ungefär 30 sekunder?

 

Bildkälla: Jobtestprep.se Exempel från övningstest i induktiv logik.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

  • 9 övningstest på AB-test
  • Facit och utförliga svarsförklaringar för samtliga frågor

Tillbaka till innehållsförteckning

Odd One Out

I ”Odd one out-test” presenteras du med ett antal figurer, som med ett undantag har någonting gemensamt med varandra. Din uppgift är att se det mönster eller den regel som gäller för de övriga figurerna, och sedan markera den figur som inte passar in. Nedan kan du öva med ett exempel från ett av våra övningstest.

 Exempel

 

Tema: Induktiv logik - Odd one out

Antal frågor: 20-24 beroende på test

Tidgräns: 30 sekunder till 1 minut per fråga i snitt, beroende på test och svårighetsgrad

 

Vilken figur passar inte in? Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Svarsalternativ 1 test induktiv logik
Induktiv logik svar 2
Induktiv logik svar 3
Induktiv logik rätt svar 4
Induktiv logik svar 5
Svarsalternativ 6 test induktiv logik
Induktiv logik svar 7
Induktiv logik svar 8
Induktiv logik rätt svar 9
Rätt!
Fel svar

Det rätta svaret är:

  Förklaring:

Alla objekt följer, oavsett ordning, följande regel: Samtliga inre figurers hörn ligger emot den yttre figurens sidor.
Det enda objektet som inte följer den regeln är objekt 2, som har en inre figur bestående av en triangel vars ena hörn inte ligger emot den omgivande rektangeln.

Obs: Varannan figur i serien är svart och varannan grå. Detta gäller dock för samtliga figurer i hela serien vilket gör att det inte hjälper dig att hitta den figur som inte passar in.

Klarade du frågan på ungefär 30 sekunder?

Bildkälla: Jobtestprep.se Exempel från övningstest i induktiv logik.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

  • 8 övningstest på Odd one out
  • Facit och utförliga svarsförklaringar för samtliga frågor

Tillbaka till innehållsförteckning

Logiska analogier

På den här typen av test presenteras du med ett par figurer följda av en tredje, ensam figur. Din uppgift är att identifiera relationen mellan de två första figurerna och sedan välja den figur från svarsalternativen som står i samma relation till den tredje figuren. Nedan bjuder vi på ett exempel från vårt PrepPack™.

 Exempel

 

Tema: Induktiv logik - analogier

Antal frågor: 8-20 beroende på test

Tidgräns: 1 minut per fråga i snitt

 

Vilken figur utgör en analog relation enligt nedan?

Exempel 6 test induktiv logik

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Svarsalternativ 1 test induktiv logik
Induktiv logik svar 2
Induktiv logik svar 3
Induktiv logik rätt svar 4
Induktiv logik svar 5
Rätt!
Fel svar

Det rätta svaret är:

  Förklaring:

Förhållandet mellan figur X och figur Y är som följer: de vita delarna av figur X är svarta i figur Y, och de svarta delarna i X är vita i Y.

Det korrekta svaret måste stå i samma förhållande till figur Z.

Låt oss försäkra oss om att vi inte gjort något misstag genom att ta en närmre titt på figur Z. Sammanlagt innehåller den 5 cirklar, 3 svarta och 2 vita. Det rätta svaret borde alltså han 3 vita och 2 svarta cirklar.

Svarsalternativ 2 och 5 kan uteslutas eftersom de endast innehåller 4 cirklar.
Svarsalternativ 3 kan uteslutas eftersom det innehåller 6 cirklar.
Svarsalternativ 4 kan uteslutas eftersom det innehåller 3 svarta och 2 vita cirklar. Notera att detta alternativ alltså är identiskt med Z.

Om vi tar en titta på det korrekta svarsalternativet 1 ser vi att det innehåller 5 cirklar totalt, 3 vita och 2 svarta. Vilket alltså gör det till rätt svar.

Klarade du frågan på ungefär en minut?

 

Bildkälla: Jobtestprep.se Exempel från övningstest i induktiv logik.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

  • 3 övningstest på analogier
  • Facit och utförliga svarsförklaringar för samtliga frågor

 

Varför öva inför test i induktiv slutledning?

 De allra flesta av oss blir nervösa i testsituationer, vilket är helt naturligt. Tyvärr tar nervositet energi och gör det svårare för oss att fokusera på uppgiften framför oss. Genom att öva tränar vi oss i att hantera nervositeten, och genom att bekanta oss med testsituationen minskar den inför det riktiga testet.

 Logiskt tänkande är både en medfödd talang och en vana. Talangen kan vi inte påverka mycket, men vanan kan vi skaka igång genom att öva. För de flesta av oss var det länge sedan vi satt i skolbänken. Genom att träna med övningstest kommer vi tillbaka till vanan att tänka matematiskt och logiskt. Test i induktiv slutledning är de test där en kandidat genom övning kan höja sina resultat allra mest.

Testutvecklare och detta PrepPack™

Det finns en mängd olika testutvecklare på marknaden. För några av dem har vi dedikerade övningspaket och vet du med dig vilket test du ska ta så rekommenderar vi dessa, i tur och ordning: Matrigma, Aon, Cubiks och Korn Ferry Talent Q.

Vi erbjuder numera även övningstest inför test från den populära testutvecklaren Alva Labs. Om du inte säkert vet vilket logiktest du kommer att ställas inför kan detta övningspaket vara en bra introduktion för dig, eftersom det täcker in samtliga varianter av test i induktiv logik och erbjuder formaten från de stora testutvecklarna. Du kanske har kallats till ett test för jobb på H&M kontoret men inte vet vilka test du behöver än, t.ex.

Tips inför test i induktiv slutledningsförmåga

 Börja med att snabbt överblicka frågan och se om din hjärna snabbt kastar upp svaret. En del frågor är enkla och kan du besvara dem snabbt har får du mer tid över till de svårare.

 Gissa på svåra frågor om du inte kan lösa dem inom 1–2 minuter. Du får ett bättre resultat ju fler frågor du lyckas svara rätt på, så slösa inte tid på de verkligt svåra. Finns det sedan tid över – gå tillbaka och kolla igen.

 Fokusera på en återkommande egenhet i figurerna i taget. Se om det räcker för att hitta mönstret. Om inte gå vidare till nästa. Arbeta snabbt och metodiskt. Handlar det om matriser: kom ihåg att reglerna kan verka både horisontellt och vertikalt.

 Öva och öva mycket. Upprepning är all förståelses källa. Även om det inte känns som du förstår bättre rent intellektuellt, så vänjer sig din hjärna vid att arbeta med den här typen av problem, och blir långsamt bättre på det.

 Igen: gissa på osäkra frågor. De flesta test i induktiv logik ger samma minuspoäng för obesvarade frågor som för felaktigt besvarade frågor. Genom att gissa ökar du alltså dina chanser till en bättre poäng.

Tillbaka till innehållsförteckning

FAQ - Vanliga frågor

Har ni ett övningstest för Alva Labs logiktest?

Vi har ett test för Alva Labs Logic och även ett personlighetstest baserat på samma teori som Alva Labs personlighetstest. Alva Labs Logic är ett symbolserietest med matriser där du ska välja den symbol som fortsätter en serie. Det är alltså ett test helt i induktiv slutledningsförmåga.

Vilken poäng krävs på testen?

Vilken poäng som krävs varierar efter företag och den tjänst du sökt. En del företag letar till vissa tjänster efter kandidater med hög förmåga till logiskt tänkande. För lägre positioner handlar det däremot oftast om att man söker efter personer med normal förmåga.

Hur räknas poängen på induktiva test?

Vanligen räknas poängen på en så kallad normalkurva, vilket innebär att dina poäng jämförs med poängen för andra testdeltagare. Våra övningstest rankas 1-10, där -4-7 innebär ett resultat kring ett brett genomsnitt. Du bör alltså sikta på en poäng på 8.

 Lycka till!

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.