Gör karriär hos H&M – klara rekryteringstesten med oss

H&M, även kallat HM, Hennes, Hennes & Mauritz är en gigantisk, svensk kedja som i första hand säljer kläder men även har inriktat sig på andra marknader. Att arbeta på H&M är utvecklande och du har stor chans att klättra på karriärstegen både som redan anställd och som jobbsökande från annan plats. För att klara rekryteringstesten rekommenderar vi dig att köpa vårt H&M kontorsjobb PrepPack, som kommer med övningstest inför ditt rekryteringstest från Aon.

Läs mer nedan och kamma hem ditt drömjobb för ditt drömföretag! 

H&M kontorsjobb PrepPack™

H&M PrepPack™ med övningar på svenska och engelska:

 • Scales Numerical
 • Scales Verbal
 • Scales cls
 • Scales ix
 • Scales clx
 • Scales lst
 • Scales tmt
 • Scales lt-e
 • Scales lt-se
 • Informationshantering (Clues) - inkl. guide

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om rekryteringstest till H&M får du gärna kontakta mig

Innehåll

Rekryteringsprocessen

H&M erbjuder ett stort utbud av jobb både i Sverige och utomlands.

För att söka jobb på H&Ms kontor i Sverige börjar du med att skicka in en ansökan och din CV. Det är viktigt att vara noggrann och att få med det viktiga för rollen du söker i din CV. Den anställande personalen fokuserar väldigt mycket på att du håller dig till det viktiga och framstår som erfaren och passande för just den roll du söker.

Går du vidare i ansökningsprocessen blir du bjuden på en intervju och för många av kontorsjobben, chefspositioner m.m. behöver du även ta ett rekryteringstest.

Rekryteringstesten som används på H&Ms kontor levereras, i de allra flesta fall, från Aon Assessment (MapTq/cut-e) och kan bestå av flera olika typer av de test beskrivna nedan: 

Scales Numerical

ScalesNumerical är ett test som testar din kapacitet att hitta rätt information och dra logiska slutsatser med använding av dina numeriska förmåga. Du måste hitta rätt i tabeller bland flikar och komma fram till det rätta svaret. Svarsalternativen är SANT, FALSKT och VET EJ - där VET EJ betyder att det inte finns tillräcklig information för att kunna svara SANT eller FALSKT på frågan.  

Testet består av 37 frågor och tidsgränsen är 12 minuter. H&M använder sig till största delen av den typ av Scales Numerical Ability som heter Consumer, eller Konsument i våra övningstest som är översatta till svenska. För att du skall kunna öva extra på uppbyggnaden av testet, hur du ska hitta rätt information o.s.v. tillhandahåller vi även några övningstest inom ämnet industri.  

Exempelfråga från Scales Numerical (Konsument): 

Påstående: Medan 11% av Flying Colours butiker finns att hitta i Frankrike är endast 9% av butikerna i USA.

Det första vi måste göra är att välja rätt flik nedan:

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Ordet "butiker" antyder att svaret på denna fråga finns att hitta i "Butiker"-fliken.

Nästa del av vår uppgift är att lista ut om påståendet är SANT, FALSKT eller om vi har otillräcklig information och måste svara VET EJ.

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Om vi tittar i cirkeldiagrammet i den korrekta fliken (Butiker) kan vi kan se att 11% av butikerna finns i Frankrike (det lila segmentet), precis som påståendet påstår. Dock relaterar frågan till antalet butiker även i USA. Påståendet säger att 9% av butikerna finns i USA, men om vi tittar på cirkeldiagrammet igen ser vi att hela 13% av alla butiker finns i USA (det gröna segmentet), inte 9%. Därför är påståendet FALSKT.    

Scales Verbal

Scales Verbal liknar Scales Numerical (som beskrivs ovan) till stor del. Upplägget går även här ut på att hitta rätt bland flikar för att förstå om påståendet som ges är SANT, FALSKT eller om vi måste svara VET EJ. Skillnaden är att flikarna här innehåller textsegment och inte siffror i diagram- och tabellform. Det är mer fokus på din läs- och uppfattningsförmåga än på din numeriska förmåga.  

Scales Verbal innehåller 49 frågor och du har 12 minuter på dig att ge dit utlåtande om dessa frågor. Även här har vi valt att fokusera på Consumer/Konsument-temat, då det är provtypen som kommer upp på HMs rekryteringsprov, men även lagt till test för industri, då det endast är temat som skiljer sig och inte upplägget eller svårighetsgraden. Övning ger ju färdighet, så att ha extra test av öva på är till din fördel.

Exempelfråga från Scales Verbal (Konsument):

Påstående: Enligt företagets värderingar och filosofi ser Arclight ett behov av större tillgång till teknologi.

Välj rätt flik:

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Uttrycket "värderingar och filosofi" indikerar att den mest korrekta fliken att titta i är just den som heter "Värderingar och filosofi". 

Är påståendet SANT, FALSKT eller VET EJ

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Medan påståendet diskuterar "tillgång till teknologi" har ingen sektions överskrift någon speciell relevans. Därför måste vi läsa igenom alla sektioner tills vi hittar svaret.  

Enligt "Rättvis prissättning"-sektionen är Arclight involverade i försök att sänka priser för grundläggande teknologi för att möjliggöra konstruktionen och förbättringen av teknologisk infrastruktur i utvecklingsområden. Detta visar att Arclights mål är att göra teknologi mer lättåtkomlig och påståendet är därför SANT. 

Scales cls

Våra övningstest inför Scales cls ger dig 12 uppgifter med en tidsgräns som är 12 minuter. I detta induktiva logiktest är din uppgift är att titta på de sex romberna för varje fråga, liknande tabeller och välja om de ska markeras med blått eller orange efter om de följer ett specifikt mönster eller inte. Mönstret kan vara bokstäver som visas på samma plats, en viss frekvens av symboler, siffror eller bokstäver och liknande. Det riktiga testet kan även innehålla mönster av sifferserier och uträkningar. 

Scales ix

Scales ix går ut på att identifiera vilket av objekten som inte följer regeln. Det är ett logiskt test och målet är att testa hur bra du förstår en regel och kan hitta ett mönster och dra en slutsats. Testet består av 20 frågor som du har 5 minuter på dig att svara på. Det är inte helt lätt att hinna med alla frågorna, de flesta gör faktiskt inte det. På våra övningstest kan du testa dig fram och ändra svaret om du inte är nöjd. På det riktiga testet finns det negativ poängsättning för inkorrekta svar, så det är väldigt viktigt att vara noggrann. 

Scales clx

Scales clx är ett av de induktiva logiktesten som du som kandiderar om en position hos H&M behöver ta. Testet mäter din induktiva slutledningsförmåga och går ut på att hitta en regel från två olika 3x3 rutmönster. Du har 6 minuter på dig att svara på frågorna och poängsättningen är baserad på att du måste svara rätt på så många frågor som möjligt under den tiden. Svårighetsgraden ökar allteftersom.

Exempel på Scales clx:

Dessa två rutmönster följer en regel:

Två av exemplena nedan följer också denna regel - vilka?

Fel

Fel

Korrekt!

Korrekt!

Visa förklaring

Regeln är att de övre hörnen innehåller samma figur medan resten av rutmönstret innehåller andra figurer. Rutmönster 3 och 4 är de enda som följer regeln och är därför det korrekta svaret.  

Scales lst

Detta test är även det ett s.k. induktivt logiktest som du som vill ha en karriar hos HM kan testas med. Frågorna är uppbyggda i 4x4 eller ett 5x5 rutmönster och fungerar lite som en Sudoku, fast med symboler istället för siffror. Målet med testet är att hitta vilken symbol som skall ersätta frågetecknet (?). För att lista ut det måste du ibland först placera in andra symboler i rutnätet. På det rikitga testet, som är interaktivt, kan du försöksplacera symbolerna men i våra rutmönster går det inte att flytta på symbolerna för att prova sig fram, utan du får helt enkelt komma ihåg placeringen.  

Du har 6 minuter på dig att svara på 15 frågor

Exempel på Scales lst med ett 4x4 rutmönster:

Nedan ser du ett 4x4 rutmönster.

lstexempelhm

Vilken bild passar in istället för '?' ?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Det korrekta svaret är.


Figuren om saknas från den tredje raden är ett X.

Därför är det korrekta svaret:

Scales tmt

Scales tmt är ett Aon cut-e test i applicerad räknefärdighet. Din matematiska begåvning mäts i fyra olika kategorier:

 • Enhetslära
 • Reguladetri
 • Procentuträkningar
 • Uträkningar av area och ytor

En del av testet går ut på att läsa av tabeller. Sammanlagt finns 5 frågor i varje kategori av testet och du har 4 minuter på dig i varje sektion. Sammanlagt är testet 16 minuter långt. 

Scales lt-e och Scales lt-se

Dessa test är språktest som "Fill in the blanks", analogier, synonymer m.m. Vi erbjuder språktest på både engelska och svenska i vårt H&M PrepPack™. Tjänsten du söker styr över vilka typer av test du behöver ta, som nämnts tidigare och detta styr även över om du behöver bevisa dina engelska- eller svenskakunskaper.  

Clues (informationshantering)

Clues är Aons informationshanteringsprov, vilket behöver tas för vissa positioner hos Hennes & Mauritz. Provet går ut på att sortera- och prioritera emails enligt ett visst regelverk. Du har 15 minuter på dig att sortera 36 emails, så det gäller att tänka snabbt och strukturerat.  

Vårt övningstest är i nuläget på engelska och ser ut såhär:  

exempelclueshm

Du ser emailet till vänster och behöver sedan välja prioritering, handling och vem du skall vidarebefordra mailet till (om något) med hjälp av drop down-menyer till höger. Du kan hela tiden öppna reglerna för emailkorrespondensen genom att klicka på Guidelines, även det till vänster.  

Alla positioner kräver inte alla test nämnda ovan, så titta på din inbjudan vilka test du behöver ta innan du börjar öva.  

Vi hoppas att vårt PrepPack™ kommer hjälpa dig in på H&M-kontoret eller med att klättra på karriärstegen om du redan är anställd.  

Lycka till!