Watson-Glaser-provet i kritiskt tänkande, övningar - JobTestPrep

Watson-Glaser-test

Play Video preview image
Video preview image

Watson-Glaser (BKT - Bedömning av kritiskt tänkande) test bedömer en potentiell kandidats färdigheter i kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande är en integrerad färdighet på de flesta företag. Arbetsgivare vill utvärdera din förmåga att identifiera antaganden, dissekera argument och dra slutsatser. Provet består av fem avsnitt: inferenser, erkännande av antaganden, avdrag, tolkningar och utvärdering av argument.

Varje sektion bedömer ett annat område inom kritiskt tänkande och därför har varje sektion ett annat frågeformulär. Frågorna i varje avsnitt följs av mellan 2-5 svarsalternativ. Provet är datorbaserat och består vanligen av 40 frågor som ska besvaras inom 30 minuter. Beroende på arbetsgivaren, kan vissa prov innehålla 80 frågor som ska besvaras inom en timme.

Vad kan jag förvänta mig från varje avsnitt?

I inferensavsnittet uppmanas du att dra slutsatser utifrån en serie fakta. Du är försedd med ett uttalande och en rad slutsatser utifrån detta uttalande. Du måste utvärdera om slutsatserna är sanna, troligen sanna, otillräckliga data, felaktiga eller förmodligen falska. Du måste göra detta beslut uteslutande baserat på informationen som lämnats till dig. För att få en bättre uppfattning om det här avsnittet, följer här några exempelfrågor.

I antagningssektionen ges du ett uttalande, och du måste avgöra om ett antagande gjordes i det uttalandet. Ett antagande är en deklaration som någon tar för givet. Du får två val när du svarar: ett antagande gjordes, eller ett antagande gjordes inte. Det här avsnittet analyserar din förmåga att undvika antaganden om saker som inte nödvändigtvis är sanna.

I avdragsdelen ges du fakta följt av en rad slutsatser. Du måste bedöma om slutsatsen logiskt kan härledas från uppsättningen av givna fakta. Du får två val när du svarar: Slutsatsen dras logiskt, eller slutsatsen dras inte logiskt.

I tolkningssektionen ska du läsa en kort avsnitt, med information som antas vara korrekt. Efter avsnittet får du en tolkning. Du måste bestämma om denna tolkning är logisk utan tvekan. Du får två svaralternativ: Slutsatsen stämmer, eller slutsatsen stämmer inte.

I avsnittet för utvärdering av argument, får du ett argument. Du uppmanas att identifiera om argumentet är starkt eller svagt. Ett argument är starkt om det är kopplat till uttalandet som tillhandahållits och allmänt anses vara betydelsefullt.

Vilka arbetsgivare använder Watson-Glaser-provet?

Nedan följer en tabell över de mest populära företagen, organisationer och arbetsplatser som kräver att kandidaterna framgångsrikt klarar Watson Glaser. Klassa ut konkurrenterna med JobTestPreps PrepPack™ och säkra din framgång idag.

Vilka företag använder Watson Glaser-test?

Watson Glaser är ett av de vanligast förekommande testen, och används bland annat vid rekryteringen till advokatbyråer som Clifford Chance, Hogan Lovells, Linklaters och Simmons & Simmons. Ett företag med svenskt kontor som använder testet är Deloitte. Nedan listar vi ytterligare ett antal företag som använder sig av Watson Glaser.

BMW Combino AB
PricewaterhouseCooper – PwC Intel
ABC AFB International
Anglo American Anthony Collins Solicitors
Arizona Investar Arthur International
Berkshire Hathaway Inc. Bird & Bird
Caesars Capital Group
Clifford Chance Clifford Chance
CRH – Cement Roadstone Holdings De Brauw Blackstone Law Firm
Dish Network Dot Foods
Foley Industries Freshfields
Geico Insurance General Electric – GE
Hill Dickinson Hiscox
HSBC Ombudsman
Green Creative Jm Search
Leigh Fisher Lindsay
Macys Magna
Mckinsey MDV
OMERS Oxera
Precision Castparts GLS

Tips för Watson-Glaser-test

På det verkliga provet får du få några exempelfrågor i början av varje avsnitt, innan de poängbetingade frågorna börjar. Använd dem för att fokusera på den specifika typen av logik som krävs i den sektionen.

  • Även om provet är tidsbestämt, är tidsbegränsningar inte avsedda att vara ett hinder. Till skillnad från andra psykometriska bedömningar (såsom numeriskt och verbalt resonemang) fullföljer de flesta kandidaterna provet inom tidsgränsen.
  • Kom ihåg att logiskt resonemang och kritiskt tänkande ofta skiljer sig från det dagliga resonemanget. I de flesta fall bör du, när du fattar ett beslut, bara lita på omständigheterna, trots att du kanske tror att vissa slutsatser kanske inte är sanna enligt din allmänna kunskap. Försök att inte låta dina fördomar påverka din slutsats - håll fast vid omständigheterna och bedöm varje slutsats om huruvida det nödvändigtvis kommer från dessa omständigheter eller inte.

 

Watson-Glaser Sample Question 1 - Inference

Free Watson Glaser Test

Correct Answer: Insufficient Data

Answer Explanation

The passage presents information about a new possible utility for cognitive ability tests in the occupational consultancy area. Yet, we lack information about the extent of past and present utilisation of these tests; hence, it is impossible to determine and even to assume whether the statement is correct or not.

Watson-Glaser Sample Question 2 - Recognition of Assumption

Free Watson Glaser Test with explanations

Correct Answer: Assumption Not Made

Answer Explanation

The forecast does not relate to more than a hypothetical scenario (the completion of supercomputers development). It is neither certain that such a scenario will actually occur nor that it is only a matter of time until it will.

Watson-Glaser Sample Question 3 - Deduction

Watson Glaser Test Tips

Correct Answer: Conclusion does not follow

Answer Explanation

CODE:

Environmentally friendly=a; Environmentally damaging=~a; Needs ocean=b; Does not need ocean=~b

Formalization of premises:

a+b → nuc; a+~b → solar; ~a+b → fossil fuels;  +~b → biomass fueled; (a+~b)*

Formalization in a matrix form:

You may find it more convenient to summarize the passage's content in a table form. This way, each statement can be analysed more quickly. Note that it is crucial to create complementary groups (with vs. without, friendly vs. damaging etc.) so that each item can be exclusively associated with a single group.

  Environmentally friendly Environmentally damaging
Needs ocean Nuclear energy - a+b Fossil fuels - ~a+b
Does not need ocean Solar - a+~b Biomass fueled - ~a+~b

Conclusion does not follow:

West Harbor's location (~b) is indeed not favorable for a nuclear power-plant. Yet, nuclear energy is environmentally friendly (a) which complies with the mayor's wish...

Watson-Glaser Sample Question 4 - Interpretation

How To Pass The Watson Glaser Test

Correct Answer: Conclusion does not follow

Answer Explanation

There are a few reasons why this statement does not follow from the text. Firstly, while the passage provides plain statistical facts, the statement makes a conclusion. There is a great difference between recognising assumptions and concluding a certain trend on the basis of facts. Secondly, while less obvious, one can claim that the statement mentions "workers" in a broad sense, while the text refers to the workers of a very certain company. While this might sound like a "dirty trap" , this kind of distinction is required in the Watson Glaser Test.

Watson-Glaser Sample Question 5 - Evaluation of Arguments

Watson-Glaser (BKT)

Correct Answer: Strong argument

Answer Explanation

The above question can be summarised to "Should a company do X?" The importance of the answer can also be summarised to "No, since it would bring the company no benefit whatsoever". Since all companies seek to benefit, an argument of "no benefit" is a strong and relevant. Note that the first part of the argument includes trivial aspects (what people will do with their free time). If the argument had stopped there, it would have been a weak argument, but since it expands the topic and stretches out the implication ("no benefit"), it becomes strong.

Varför ska jag förbereda mig inför Watson Glaser-provet?

Watson-Glaser-provet används ofta i rekryteringsprocesser, då kritisk tänkarförmåga anses vara en av de starkaste prognoserna för framgång i arbetet. Detta beror på att alla yrken kräver förmåga att ifrågasätta, analysera och fatta beslut, ofta under press. Nivån av kritiskt tänkande som krävs för Watson-Glaser gör det här till ett knepigt prov. Vårt unikt utformade träningspaket för Watson-Glaser, ger omfattande förberedelser inför ditt prov av kritiskt tänkande. Paketet innehåller ett komplett urval av Watson-Glaser-liknande frågor, inklusive övningar för varje avsnitt av provet, som alla åtföljs av strategilösning och tips.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.