Aon's Assessment Solutions cut-e-test

Testutvecklaren Aon's Assessment Solutions erbjuder ett stort antal test som mäter ett lika stort antal olika färdigheter.

Som kandidat har du bara några få sekunder på dig att lösa varje uppgift och frågorna är ofta komplicerade. Läs vidare för information och gratis exempelfrågor.

Aon's Assessment Solutions (cut-e) PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska och svenska:

 • Övningstest som simulerar Aon cut-e test scales:
  numerical, eql, verbal, cls, ix, sx, lst, tmt, nav, E3+, rt
 • Övningstest som simulerar smartPredict:
  gridChallenge, switchChallenge, digitChallenge
 • Övningstest i informationshantering:
  clues (i nuläget på engelska) *med guide på svenska*
 • Adept-15 
 • Studieguider med förklaringar och lösningmetoder för:
  scales ix, scales sx, gridChallenge, switchChallenge

NU med Adept-15 på svenska!

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om Aon Assessment cut-e test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Så här lyckas du på Aon-test

En stor del av utmaningen ligger i att faktiskt förstå vad du ska göra på testet. Ta hjälp av våra detaljerade anvisningar och exempel och se till att du är helt på det klara med vad du ska göra.

Vad som vid första påseendet framstår som omöjliga uppgifter på den korta tid som finns till förfogande, kommer att framstå som överkomliga så fort du har förstått den bakomliggande principen.

De simulerade övningstesten i vårt PrepPack™ erbjuder en heltäckande förberedelse inför testen. Samtliga frågor ges med facit och ingående svarsförklaringar. Övningspaketet innehåller även guider för de mer komplicerade testen och du kommer att upptäcka att du förbättrar dina resultat bara genom att läsa igenom dem.

Se vår video guide om Aon's cut-e test:https://youtu.be/JDrUyD9OKDs

Aon's Assessment Solutions lämplighetstest

Aons rekryteringstest är uppdelade i kategorierna Numerisk förmåga, Verbal förmåga, Abstrakt logisk förmåga, Specifika kognitiva förmågor, Specifika färdigheter och Test i spelversioner. Nedan går vi igenom dem och bjuder på exempel. 

Detta test bedömer din numeriska förståelse. Du har 12 minuter på dig att lösa 37 uppgifter. Det innebär en genomsnittlig tid på 19 sekunder för att besvara varje fråga.

Testet presenterar information i sex flikar. Dessa innehåller den nödvändiga informationen som krävs för att besvara frågorna.

Frågorna består av påståenden vars sanningshalt måste kontrolleras mot informationen i de sex flikarna. För att kunna lösa uppgifterna måste du göra två saker:

 • Hitta den relevanta fliken
 • Leta fram informationen som låter dig lösa uppgiften

Nedan följer ett exempel från vårt PrepPack™ :

Numerisk förmåga

Dessa test mäter din förmåga att ta till dig sifferdata och göra beräkningar, liksom din allmänna matematiska kunnighet. Nedan går vi igenom de två testen i denna kategori och bjuder på gratis exempel från båda två.

Scales numerical – numerisk förmåga

Steg 1: I vilken flik hittar du information om påståendet nedan?

Intäkterna per aktie under det andra kvartalet av det senaste räkenskapsåret var ungefär dubbelt så höga som under det första kvartalet det året.

Detta bör inte ta mer än 10 sekunder.

Exempel för scales numerical - fråga

Påstående: Intäkterna per aktie under det andra kvartalet av det senaste räkenskapsåret var ungefär dubbelt så höga som under det första kvartalet det året. 

Uttrycket ”intäkter per aktie” indikerar att den relevanta informationen bör återfinnas i fliken ”Aktiesammanfattning”. Denna flik bör alltså vara det korrekta valet.

Exempel för scales numerical - lösning

Bildkälla: exempel från ett övningstest inför scales numerical


Steg 2: Är påståendet 'sant', 'falskt' eller du 'vet ej'? För att avgöra det tittar du i den valda (korrekta) fliken. (Detta bör inte ta mer än 10 sekunder).

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är: Sant.

Förklaring:

Tabellen innehåller olika typer av finansiell information för det senaste räkenskapsårets tre första kvartal. (Lägg även märke till informationen under tabellen.)

Vinsten per aktie för kvartal 1 och 2:
0,16 € i kvartal 1 och
0,30 € i kvartal 2
0,30 € / 2 = 0,15 €
0,16 € är mycket nära värdet 0,15 €.
Påståendet är med andra ord sant.

Tips

Lägg märke till påståendets exakta formulering. Det finns två rader i tabellen som visar vinsten per aktie. Så hur kan du veta vilken av dessa två rader som innehåller den information du behöver?

Termen "Rolling 12 months " beskriver en 12-månadersperiod som kan börja vid valfri tidpunkt oavsett månad eller bokslut.

Eftersom påståendet vi har att ta ställning till gäller vinster per aktie under specificerade kvartal under räkenskapsåret och inte allmänt inom de nuvarande 12 månaderna, så är det informationen i den övre raden som är den relevanta.

Påståenden i testet kan vara sanna eller falska. Om det saknas information för att avgöra om påståendet är sant eller falskt så är korrekt svar ”vet ej”.

Scales numerical test finns i fyra branschspecifika versioner.

 • Admin (vilket vi tyvärr inte erbjuder)
 • Konsument
 • Finans
 • Industri

Dessa versioner skiljer sig endast ifråga om teman, men har samma format och svårighetsgrad. Du har därför stor nytta av att träna på samtliga test oavsett vilken version du ska ta i samband med rekryteringen. Många företag använder sig av scales numerical, t.ex. om du vill jobba hos Lidl måste du ta numeriska test från Aon (cut-e).

Scales eql - numerisk förmåga

Detta test bedömer din räkneförmåga . Din uppgift är att komplettera matematiska ekvationer där svaret är givet på förhand. Du har 5 minuter på dig att lösa 15 uppgifter, vilket ger dig en genomsnittlig tid på 20 sekunder per uppgift.

Nedan följer ett exempel från vårt PrepPack™ :

Komplettera ekvationen!

En siffra kan endast användas en gång per ekvation. Du har 20 sekunder på dig att lösa uppgiften.

Visa förklaring

Här kan du se olika alternativa lösningar:

Tips

Kontrollera dina svar noga och gissa inte. Du får minuspoäng för felaktiga svar.

Verbal förmåga

Test i verbal förmåga bedömer din läsförståelse och förmåga att ta in, bearbeta och dra slutsatser utifrån skriftlig information.

Scales verbal – verbal förmåga

Detta test mäter din (engelska) läsförståelse. Du har tolv minuter på dig att lösa 49 uppgifter. Detta ger en genomsnittlig svarstid på 15 sekunder per fråga.

Testet presenterar information i sex flikar. Dessa innehåller den nödvändiga informationen som krävs för att besvara frågorna.

Frågorna består av påståenden vars sanningshalt måste kontrolleras mot informationen i de sex flikarna.

För att kunna lösa uppgifterna måste du göra två saker:

 • Hitta den relevanta fliken
 • Leta fram informationen som låter dig lösa uppgiften

Nedan är ett exempel från vårt PrepPack™:

Steg 1: I vilken flik hittar du information om det här påståendet?

Flying Colors damkläder har för närvarande inga butiker i Kina. Detta kommer antagligen att förändras om ungefär ett år.

Detta bör ta mindre än 8 sekunder.

Exempel för scales verbal - fråga

Påstående: Flying Colors damkläder har för närvarande inga butiker i Kina. Detta kommer antagligen att förändras om ungefär ett år.

Påståendet handlar om den geografiska placeringen av Flying Colors butiker. Fliken Geografisk placering borde alltså innehålla den relevanta informationen.

Exempel för scales verbar - lösning

Steg 2: Är påståendet sant, falskt eller vet ej? För att avgöra det tittar du i den valda (korrekta) fliken. (Detta bör ta mindre än 8 sekunder.)

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Det rätta svaret är: Vet ej

Förklaring:

Påståendet gäller den geografiska placeringen av kedjans butiker, och således är fliken Geographic positioning rätt flik att leta information i.

Påståendet gäller dessutom damkläder, och Kina nämns över huvud taget inte i stycket om damkläder. Vi saknar därför helt information för att avgöra om påståendet är falskt eller inte.

Korrekt svar är med andra ord: Icke tillämpligt.

Tips

Svaret ”Icke tillämpligt” baserades på informationen i en enda flik.

Om du har tid över kan det vara en god idé att snabbt kolla igenom andra, mindre självklara flikar, för att kontrollera att du inte missat relevant information

Med detta sagt: Det faktum att du baserat svaret på en flik som uppenbart borde innehålla den information du söker, är en klar indikation på att du hittat rätt flik och att det svar du kommit fram till är korrekt.

Påståenden i testet kan vara sanna eller falska. Om det saknas information för att avgöra om påståendet är sant eller falskt så är korrekt svar ”vet ej”.

Scales verbal test finns i fem branschspecifika versioner.

 • Admin (vilket vi tyvärr inte erbjuder)
 • Konsument
 • Finans
 • Industri
 • Instruktör

Dessa versioner skiljer sig endast ifråga om teman, men har samma format och svårighetsgrad. Du har därför stor nytta av att träna på samtliga test oavsett vilken version du ska ta i samband med rekryteringen. Många företag använder verbala test i deras rekrytering. Vill du ha en karriär hos HM behöver du t.ex. ofta ta bl.a. scales verbal (konsument).

Abstrakt logisk förmåga

Dessa Aon-test liknar traditionella IQ-test, och mäter din förmåga att resonera induktivt och deduktivt – att identifiera mönster och regler och snabbt dra korrekta slutsatser utifrån dessa. Nedan bjuder vi på fem exempel.

Scales cls

Detta är ett test i induktiv logik. Du har 12 minuter på dig att lösa 12 uppgifter.

Nedan ett exempel från vårt PrepPack™:

Kan du identifiera de regler enligt vilka de tre orangemarkerade och de tre blåmarkerade romberna konstrueras?

Placera de fyra romberna i den nedre raden i den blå eller den orangea gruppen.

Du har en minut på dig.

Visa förklaring

Steg 1: Identifiera reglerna i den övre raden

De tre orangemarkerade romberna i den övre raden har samtliga en bokstav i det nedersta hörnet som följer alfabetiskt på bokstaven i det övre hörnet. Dessutom följer bokstäverna i det vänstra och högra hörnet på varandra alfabetiskt enligt det engelska alfabetet (där å, ä, ö inte ingår).

Denna regel gäller däremot inte för de blåmarkerade romberna.

Steg 2: Jämför med romberna i den nedre raden

När du identifierat regeln är det dags att jämföra den mot de fyra romberna i den nedre raden.

Då ser du att den regel som du identifierade för de orangemarkerade romberna även stämmer in på den första och den fjärde romben i den nedre raden, men inte på de två återstående romberna, som således hör hemma i den blå gruppen.

Steg 3: Markera romberna med rätt färg

I testet ska du ni markera den första och fjärde romben bland svarsalternativen genom att klicka i den övre cirkeln så att den blir orange, och markera de två återstående romberna genom att klicka i dess nedre cirklar så att de markeras blå.

Tips

 • Vanliga regler som styr romberna är exempelvis positionen eller frekvensen hos en siffra eller bokstav i romberna, eller ordningen på dessa numeriskt eller alfabetiskt. Kom ihåg att alfabetet är det engelska (utan å, ä, ö), och att det ses som ”loopat”, vilket innebär att Z följs av A, som i exemplet ovan.
 • Det är nästan aldrig nödvändigt att identifiera reglerna för både den orangea och den blå gruppen.
 • Du kan hoppa fram och tillbaka mellan frågorna så mycket du vill under testet. Så slösa inte tid om du fastnar på en fråga, utan hoppa över den och gå sedan tillbaka om du har tid över.
 • Genom att öva skärper du din blick och internaliserar de vanligaste varianterna av regler, vilket gör att du blir snabbare på att identifiera dem.

Scales ix

Detta test bedömer din förmåga att tänka induktivt. Testet består av 20 uppgifter som du måste klara av på bara 5 minuter. Detta ger dig en genomsnittlig svarstid på 15 sekunder per fråga .

Din uppgift är att under stark tidspress identifiera en symbol i en serie av nio objekt som inte följer den regel som styr de övriga åtta symbolerna.

Nedan visar vi ett exempel från vårt PrepPack™:

Vilken av symbolerna nedan passar inte in och ska bort? Du har 15 sekunder på dig

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är svarsalternativ 2.

Förklaring:

Alla objekt följer, oavsett ordning, följande regel: Samtliga inre figurers hörn ligger emot den yttre figurens sidor.
Det enda objektet som inte följer den regeln är objekt 2, som har en inre figur bestående av en triangel vars ena hörn inte ligger emot den omgivande rektangeln.

Obs: Varannan figur i serien är svart och varannan grå. Detta gäller dock för samtliga figurer i hela serien vilket gör att det inte hjälper dig att hitta den figur som inte passar in.

Klarade du frågan på ungefär 30 sekunder?

Scales clx

Detta är ett test i induktiv logik. Det är speciellt på det sättet att du har 6 mintuer på dig att lösa så många frågor du hinner. Så fort du löst en får du en ny. Ett tidtagarur tickar ned den utmätta tiden. För att få högsta poäng måste du hinna lösa runt 20 frågor.

Varje fråga består av två matriser (rutnät) på 3 x 3 rutor med symboler i rutorna. Dessa två matriser och symbolerna i dem styrs av en regel. Din uppgift är att identifiera den regeln, och sedan markera då två matriser bland fyra svarsalternativ som styrs av samma regel.

Nedan ett exempel från vårt PrepPack™:

Kan du identifiera den regel som styr de två första matriserna och sedan välja de två bland de fyra svarsalternativen som styrs av samma regel. Du har 15 sekunder på dig.

Dessa två matriser följer en regel.

Vilka två av matriserna nedan följer samma regel?

Korrekt!

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är bild 1 och bild 2.

Förklaring:

Regeln är att matrisen vrider sig 180°. Matriserna 1 och 2 är de enda som är roterade 180° i förhållande till varandra.

Observera att matris 3 är en spegelbild av matris två 2, vilket innebär att det inte kan vara svaret.

Klarade du frågan på ungefär 15 sekunder?

Tips

 • Vanliga regler som styr matriserna är rotation, spegelvändning och horisontella och vertikala växlingar.
 • Frågornas svårighet ökar under testet. Fastnar du så gå vidare till frågor du kan besvara.
 • Obs! När du väl besvarat en fråga kan du inte gå tillbaka till den.

Scales sx

Detta är ett test i deduktiv logik. Du har 6 minuter på dig att lösa 30 uppgifter. Det innebär att du i genomsnitt har 12 sekunder på dig att besvara varje fråga.

För varje fråga visas två rader med symboler. Mellan raderna finns ett tomt fält med ett frågtecken. Din uppgift är att välja mellan tre operatorer (en siffernyckel) den operator enligt vars regler den övre radens symbolserie förvandlas till den undre radens symbolserie.

Under testets gång blir uppgifterna successivt svårare, och kräver att fler än en operator identifieras. Sådana uppgifter kräver att du löser dem i fler än ett steg.

Här ett exempel från vårt PrepPack™:

Vilken är den operator vi söker?

En svår fråga som denna bör idealiskt lösas på ungefär 12 sekunder.

Exempel för scales sx

Klicka på rätt svar nedan

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är: 2341

Förklaring:

Denna uppgift innehåller tre operatorer, där den mellersta är okänd. Du arbetar dig uppifrån och ner för att få fram symbolserien i den andra raden, och sedan nerifrån och upp för att få fram den i den tredje raden.

Först efter detta kan du identifiera den saknade operatorn.

Steg 1: Den första operatorn är 3241. Trea i den översta raden är en triangel. Denna blir nu den första symbolen i den andra raden.

På plats nummer två i den övre raden hittar vi ett hjärta, som alltså behåller plats två i den andra raden.

På position fyra i den översta raden har vi en cirkel, som nu tar position tre på den andra raden. Stjärnan flyttar från position ett i den första raden till position fyra i den andra raden.

Symbolernas ordning efter den första operatorn blir alltså: triangel – hjärta – cirkel –stjärna.

Steg 2: Den nedre kända operatorn är: 4213. Triangeln i position ett i den nedersta raden är alltså i position fyra i raden ovan.

Cirkeln stannar i den andra positionen. Hjärtat flyttar till den första positionen och stjärnan till den tredje. Symbolernas ordning är nu alltså: Hjärta – cirkel – stjärna – triangel.

Steg 3: Efter att du identifierat symbolsekvenserna i den andra och den näst sista raden kan du nu identifiera den operator (siffernyckel) som kopplar samman dessa två rader.

Hjärtat på första plats i den nedre raden var på plats två i raden ovan. Så den första siffran i operatorn är 2.

Cirkeln var i raden ovan på plats tre. Den andra siffran i operatorn blir alltså 3. Stjärnan befann sig på den fjärde positionen, så nästa siffra i operatorn blir alltså 4.

Triangeln var först i den övre raden, vilket ger operatorn den sista siffran 1.

Således får vi lösningen: 2341.

Tips

 • I en del fall kan du utesluta ett eller två svarsalternativ utan att behöva härleda alla led i symbolernas förändringar. Om du har tid råder vi dig dock att inte gissa på testet.
 • Penna och papper för anteckningar kan vara ett bra stöd på detta test!

Scales lst

Scales lst test mäter din förmåga till deduktivt tänkande. Det påminner om det klassiska spelet Sudoku, och du har 6 minuter på dig att lösa 15 uppgifter.

I varje uppgift visas en kvadrat med antingen 16 fält (4 x 4) eller 25 fält (5 x 5), varav vissa innehåller geometriska figurer. Ett av fälten innehåller ett frågetecken. Din uppgift är att identifiera den figur som detta fält ska innehålla. En figur kan endast visas en gång i varje rad och kolumn .

Nedan kan du se ett exempel på scales lst från vårt PrepPack™:

Vilken symbol saknas?

För att lösa en uppgift som den i exemplet nedan har du en genomsnittlig tid på 24 sekunder.

Exempel för scales lst

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är svarsalternativ 2, triangeln.

Förklaring:

Den andra raden saknar följande symboler: cirkel, triangel och kvadrat.

Den andra kolumnen saknar en cirkel och en kvadrat.

Eftersom det redan finns en cirkel i den första raden (sista kolumnen) kan cirkeln i den andra kolumnen endast finnas i den andra raden.

I den sista raden för den sista kolumnen finns redan en triangel.

Efter att cirkeln har lagts till i den andra raden och triangeln inte får finnas i den sista kolumnen, så kan triangeln endast placeras i fältet med frågetecknet.

 

Korrekt svar är alltså triangeln.

Specifika kunskaper

Test i denna kategori mäter förmågor och kunskaper som man tillägnat sig genom erfarenhet och övning. Just nu erbjuder vi två test i denna kategori – räkneförmåga och engelsk språkkunskap.

Scales tmt – räkneförmåga

Detta test bedömer din förmåga att utföra beräkningar. Det består av 20 frågor och du har 16 minuter på dig att besvara dem.

Nedan en exempelfråga från vårt PrepPack™:

Vad är skillnaden i storlek mellan den genomsnittliga filnedladdningen i februari respektive maj i antal tusen bitar?

En megabyte (MB) botsvarar 1024 kilobyte. Du har 48 sekunder på dig att slutföra uppgiften. Kan du klara det?

 

i-Views Nedladdningar av musik per månad
  Januari Februari Mars April Maj
Antal nedladdningar (miljoner) 13,00 14,30 13,70 17,60 16,90
Genomsnittlig filstorlek (i megabyte) 3,20 3,40 3,10 3,06 3,25
Filstorlek Storlek i bitar
Byte 8
Kilobyte (1.024 Bytes) 8.192

 

Klicka på rätt svar nedan

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är: 1,258291

Förklaring:

Den genomsnittliga filstorleken för en nedladdad fil i februari är 3,4 megabyte.

Den genomsnittliga filstorleken för en nedladdad fil i maj är 3,25 megabyte.

Steg 1 – Skillnaden i Megabyte (MB):

3,4 – 3,25 = 0.15

Steg 2 – Omvandling till Kilobyte:

Antag att uppgiften 1 MB = 1024 kilobytes. 0.15 x 1024 = 153,6 Kilobytes.

Steg 3 – Omvandling till bitar:

153.6 x 8.192 = 1.258.291 bitar

Steg 4 – Omvandling till tusental bitar:

1 258 291 / 1000 = 1,258291

Korrekt svar är alltså: 1,258291

Detta scales tmt-test bedömer din färdighet inom de fyra nedanstående områdena under fyra minuter per område:
 • Procenträkning
 • Proportionalitet
 • Beräkning av ytor och volymer
 • Enhetsomvandlingar

Tips

Du får använda en enkel miniräknare, penna och papper på detta test!

Scales lct – inlärningsförmåga

Detta test bedömer din inlärningsförmåga och ditt korttidsminne. Du ska memorera ordningen på 12 figurer under 6 rundor.

Tidsgräns: 5 minuter

Antal frågor: 6 rundor

På testet visas 12 figurer efter varandra under loppet av 18 sekunder. Sedan är din uppgift att placera dem i den ordningsföljd de visades. Om exempelvis den första figuren som visades var ett paraply, så skall denna anges som nummer 1. Du har 30 sekunder på dig att placera dem i ordningsföljd. Visningen och placeringen utgör en runda. Därefter visas samma figuerer i samma ordningsföljd, följt av ännu en ordningsplacering. Sammantaget består testet av 6 sådana rundor.

Du får poäng efter hur snabbt du lär dig placera figurerna i rätt ordningsföljd. Ju fortare du lär dig ordningsföljden, desto högre blir din poäng.

Scales lt-e och scales lt-s – språkkunskapstest i engelska och svenska

I vårt PrepPack™ erbjuder vi både Aon-språktest på engelska och på svenska. Aon's test bedömer dina språkfärdigheter på tre områden: Språkberhärskning, ordförråd och rättstavning. I varje test har du fyra minuter på dig att besvara så många frågor du hinner med. 

Nedan bjuder vi på tre exempel från vårt PrepPack™:

Tidsgräns: sammanlagt 10 minuter

Antal frågor: så många du hinner besvara

Språkbehärkning och flyt (4 min)

En mening visas som saknar ett ord. Din uppgift är att välja det ord som bäst kompletterar meningen, från ett antal svarsalternativ.

Business transactions, as well as information _____ between enterprise locations or with external trading partners, can be trusted.

Vilket ord kompletterar meningen ovan?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är: Exchanges.

Förklaring:

To exchange means to offer, give or take one thing in return. The term is used for material goods and non-material goods (like information).

Ordförråd (4 min)

En definition av ett ord visas. Din uppgift är att välja det ord som motsvarar definition.

To train in advance

Vilket ord motsvarar definitionen?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Det rätta svaret är: Precondition.

Förklaring:

A Precondition is a condition that must be fulfilled before other things can happen or be done.

Rättstavning (2 minuter)

Två ord visas. Det ena är rättstavat, det andra är felstavat. Din uppgift är helt enkelt att välja det rättstavade ordet. Vilket av nedanstående ord är rättstavat?

Välj det korrekt stavade ordet

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är: Preparedness.

Förklaring:

Ovan är korrekt stavning.

Obs! Undvik minuspoäng! Bland svarsalternativen finns ett frågetecken - "?" Om du inte kan svaret på en fråga är det detta alternativ du ska välja. Det påverkar inte din poäng, med det gör däremot felaktiga svar. Så gissa inte på testet.

 

Tips

 • Läs igenom vår guide till engelsk rättstavning, som ger tips, regler och förklaringar till engelsk stavning.
 • Ta samtliga tre test för att få en uppfattning om hur du ligger till.
 • Gå igenom din resultatrapport och lära av eventuella misstag.
 • Ta testen igen och försök förbättra ditt resultat och antalet frågor du hinner besvara.

Scales nav – test i navigering och lokalsinne

I vårt PrepPack™ erbjuder vi nu ett navigeringstest. Du är föraren av bilen. Du får instruktioner om i vilken riktning bilen åker och måste välja vilken av pilarna som visar vart du skulle ha åkt om du var på vägen.

Nedan bjuder vi på ett exempel från vårt PrepPack™:

Tidsgräns: sammanlagt 1 minut (basic training testet har 30 sekunders tidsfrist)

Antal frågor: 25 instruktioner att följa (12 i basic training). Du får en instruktion om hur du ska köra och måste följa den korrekta pilen i rätt riktning.

Visa förklaring

Här testas din navigeringsförmåga, rumsliga orienteringsförmåga och lokalsinne. Du testas även på snabbhet då testet har en väldigt kort tidsgräns. Du måste följa instruktionen som om du är föraren och med den tidigare instruktionen i åtanke.

Tips

 • Låtsas att du sitter i en bild och är föraren.
 • Öva först på Basic Training-testet.
 • Ta testen igen och försök förbättra ditt resultat och antalet instruktioner du hinner följa.

smartPredict

smartPredict är en serie Aon-test i spelformat, som utöver att testa dig på samma områden som de klassiska testen, även erbjuder spänning och underhållning. JobTest erbjuder simulerade övningar inför tre av dessa test. Nedan bjuder på exempel från våra simuleringar.

GridChallenge

Detta test är ett test i spelformat som mäter ditt korttidsminne och din spatiala förmåga. Du har 9 minuter på dig att slutföra testet.

För att hjälpa dig inför gridChallenge-testet har vi tagit fram ett simulerat interaktivt övningstest. Nedan kan du se en video från vårt PrepPack™:jhZiZc7XLXQ

GridChallenge-testet består av tre nivåer, och du har 3 minuter på dig att ta dig igenom varje nivå. På varje nivå möts du av olika utmaningar, i tur och ordning:

Första utmaningen: Minne

Ett fält med ett stort antal prickar visas. En av prickarna blinkar mörk en gång. Lägg den på minnet. Du har endast några få sekunder på dig.

Andra utmaningen: lösa en uppgift

Nu visas två eller tre fält som innehåller ett runät med kvadrater och punkter. Du har nu en mycket att kort tid på dig att avgöra, beroende på uppgiften, huruvida:

 • Rutnäten är symmetriska, det vill säga spegelbilder av varandra
 • Rutnäten är identiska men roterade
 • Det nedre rutnätet är resultatet av att de två övre har kombinerats ihop. Var uppmärksam på den aritmetiska symbolen (+/-).

Tredje utmaningen: Kom ihåg prickarna

Fältet med prickarna visas igen. Din uppgift är att markera de blinkande prickarna i rätt ordning.

switchChallenge

Detta test mäter din förmåga till logiskt tänkande. Det är baserat på de klassiska scales sx-testerna. Målet är att lösa så många uppgifter som möjligt inom 6 minuter.

I varje uppgift visas två rader med symboler. Mellan raderna finns ett tomt fält med ett frågetecken.

Din uppgift är att välja mellan tre operatorer (en siffernyckel) den operator enligt vars regler den övre radens symbolserie förvandlas till den undre radens symbolserie.

Under testets gång blir uppgifterna successivt svårare, och kräver att fler än en operator identifieras. Sådana uppgifter kräver att du löser dem i fler än ett steg.

Nedan kan du se ett exempel från vårt PrepPack™.

En svår fråga som denna bör idealiskt lösas på ungefär 12 sekunder:

Exempel för SwitchChallenge

Klicka på rätt svar nedan

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är: 2341.

Förklaring:

Denna uppgift innehåller tre operatorer, där den mellersta är okänd. Du arbetar dig uppifrån och ner för att få fram symbolserien i den andra raden, och sedan nerifrån och upp för att få fram den i den tredje raden.

Först efter detta kan du identifiera den saknade operatorn.

Steg 1: Den första operatorn är 3241. Trea i den översta raden är en triangel. Denna blir nu den första symbolen i den andra raden.

På plats nummer två i den övre raden hittar vi ett hjärta, som alltså behåller plats två i den andra raden.

På position fyra i den översta raden har vi en cirkel, som nu tar position tre på den andra raden. Stjärnan flyttar från position ett i den första raden till position fyra i den andra raden.

Symbolernas ordning efter den första operatorn blir alltså: triangel – hjärta – cirkel –stjärna.

Steg 2: Den nedre kända operatorn är: 4213. Triangeln i position ett i den nedersta raden är alltså i position fyra i raden ovan.

Cirkeln stannar i den andra positionen. Hjärtat flyttar till den första positionen och stjärnan till den tredje. Symbolernas ordning är nu alltså: Hjärta – cirkel – stjärna – triangel.

Steg 3: Efter att du identifierat symbolsekvenserna i den andra och den näst sista raden kan du nu identifiera den operator (siffernyckel) som kopplar samman dessa två rader.

Hjärtat på första plats i den nedre raden var på plats två i raden ovan. Så den första siffran i operatorn är 2.

Cirkeln var i raden ovan på plats tre. Den andra siffran i operatorn blir alltså 3. Stjärnan befann sig på den fjärde positionen, så nästa siffra i operatorn blir alltså 4.

Triangeln var först i den övre raden, vilket ger operatorn den sista siffran 1.

Således får vi lösningen: 2341.

Tips

 • I en del fall kan du utesluta ett eller två svarsalternativ utan att behöva härleda alla led i symbolernas förändringar.
 • Om du har tid råder vi dig dock att inte gissa på testet.
 • Penna och papper för anteckningar kan vara ett bra stöd på detta test!

DigitChallenge

Detta är ett test i spelformat som bedömer din förmåga att göra snabba och korrekta beräkningar. Uppgifterna består av att komplettera matematiska ekvationer, vars svar är givna. Du har fem minuter på dig att lösa så många uppgifter du hinner.

Obs! Varje siffra kan endast användas en gång per uppgift. Det kan finnas flera korrekta lösningar.

Nedan kan du se ett exempel från vårt PrepPack™:

Komplettera ekvationen!

Visa förklaring

En möjlig lösning:

Frågan har två möjliga korrekta lösningar:

8 x 9 + 6 + 4 = 82

8 x 9 + 7 + 3 = 82

 Tips

 • Talet "1" är ett enkelt sätt vid multiplikation att korta ekvationen med en variabel, och därmed beräkningen med ett steg.
 • Kom ihåg räkneordningsregler såsom parenteser först, multiplikation före addition och så vidare.
 • I början av uppgiften är det en bra idé att arbeta med uppskattade tal (högre tal för högre svar) för att på så sätt få fram ungefärliga siffror.

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till

 • Ett interaktivt övningstest som simulerar digitChallenge, som återskapas på nytt varje gång du startar om det, vilket ger ett nästan oändligt antal varianter av testet. När du startar testet kan du välja mellan tre svårighetsnivåer. Så här ser vårt övningstest ut:


pDrmnh5laVs
 • När du avslutat testet får du en poängrapport där du även hittar detaljerade svarsförklaringar för alla uppgifter liksom tips på hur du bäst löser dem.
 • Ytterligare övningar med förklaringar i form av vårt övningsmaterial för scales eql, det test som digitChallenge baseras på.

FAQ - Vanliga frågor och svar

Rekryteringstest från Aon's Assessment Solutions kallas ibland felaktigt ”mapTQ-test”. Men mapTQ är bara namnet på Aon’s testplattform. En arbetsgivare eller rekryterare kan välja att själva hosta testen på en egen server, men de kan även välja att använda Aon’s egen plattform mapTQ. I URL:en (internetadressen) som du då får skickad till dig som länk när du ska ta testet, kommer alltså mapTQ att finnas med, och detta är orsaken till missförståndet. Testen heter numer Aon plus någon förkortning (ix, lst och så vidare) som ger information om vilken typ av test det handlar om.


Aon-test kallades tidigare cut-e-test, men uttrycket leder tankarna fel. Aon är nämligen inte ett test, utan en hel serie test inom olika fält som mäter olika förmågor. Testen från Aon mäter allt från personliga egenskaper till läsförståelse, matematiskt kunnande, grundläggande räkning och logisk förmåga. I de flesta fall kommer du att möta en serie test i din rekryteringsprocess, men sällan eller aldrig kommer någon att vilja att du testar dig igenom Aon’s kompletta katalog. Det är därför viktigt att du vet vilka test som väntar dig.


Aon erbjuder testserier som mäter en mängd olika kunskaper och talanger, och det är viktigt att du vet ungefär vilka test du kommer att möta på provdagen. I artikeln ovan redovisar vi de vanligaste testen som arbetsgivare använder. Kolla också på din inbjudan att ta testen, som ofta innehåller information om vilken typ av test det gäller. Du kan även fråga den rekryterande firman eller din framtida arbetsgivare om besked – I vanliga fall har de ingen särskild önskan att ”överraska” kandidater. Har du frågor kring detta är du förstås också välkommen att höra av dig till oss.


Ja, absolut. Genom att förbereda dig inför testet så minskar du stressen och ökar självförtroendet i vetskap om att du redan arbetat med liknande uppgifter. Men viktigast av allt: hjärnan har olika muskler, och genom att öva drar du igång muskelminnet för just de delar av hjärnan du behöver: De flesta av oss har inte suttit böjda över skolans matteböcker på länge, exempelvis. Genom att öva kommer vi tillbaka till den typen av tänkande som krävs för att göra bra ifrån sig.