Öva inför ditt numeriska lämplighetstest

Öva inför numeriska test och lämna konkurrenterna i startblocken. Vi erbjuder övningstest för alla typer av numeriska test och hjälper dig öva inför en jobbansökan eller rekryteringsprocess. Köp ditt Numeriska test PrepPack™ och börja öva idag. 

Numeriska test PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

  • Övningstest för numeriska test
  • Diagnostiskt test
  • Matematiska läsproblem
  • Lösningsförklaringar
  • Studiehandledning

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om numeriska lämplighetstest får du gärna kontakta mig

Innehåll

Numeriska test

Numeriska test är den vanligaste typen av test som möter jobbsökande i samband med en rekryteringsprocess. Poängen med dessa test är att bedöma kandidatens förmåga att förstå och fatta beslut baserad på sifferdata.

Vilka färdigheter mäter numeriska test?

Numeriska test är utformade för att bedöma en typ av matematiska färdigheter som krävs för nästan alla jobb. Grundläggande matematik och räkneförmåga, inklusive de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division), procenträkning och bråk, för att nämna några av dem, används dagligen på flertalet arbetsplatser.

Du kommer att testa din förmåga att förstå grafer och tabeller och de sifferdata de presenterar. Om du söker jobb i inom bank- eller finanssektorn är dessa färdigheter ett absolut måste. Även vid rekryteringen av tekniker letar arbetsgivare vanligen efter folk som tänka matematiskt på ett snabbt och effektiv sätt. Förmåga till kritiskt tänkande krävs dessutom för samtliga chefsposter och andra yrken på högre nivå.

Olika typer av numeriska test

En annan knepig sak är att hitta de övningar som passar det test du ska ta. Som vi nämnde ovan är övningstest med facit och svarsförklaringar en stor hjälp, men du måste också veta vilken nivå på frågor du behöver öva på.

Nedan listar vi några av de vanligaste typerna av numeriska test du kan komma att stöta på, tillsammans med den typ av frågor de innehåller. Genom att skapa dig en förståelse för testets syfte (vare sig det handlar om att bearbeta sifferdata eller göra snabba överslagsberäkningar), så får du möjlighet att förbereda dig såväl för testet som din framtida tjänst.

Så när du väl fått en inbjudan att ta ett test är det viktigt att du tar reda på vilken typ av test du ska ta. När du väl vet det så kan du enkelt ta reda på vilken tidsgräns som gäller, vilken typ av frågor du kommer att stöta på, och viktigast av allt: hur du bäst kan förbereda dig inför testet.

Grundläggande räkneförmåga

Grundläggande test i räkneförmåga kallas ibland räknetest eller test i grundläggande matematik. Dessa test mäter helt enkelt grundläggande matematisk förmåga, av den typ som man normalt lär sig i grundskolan. På det testet bedöms din förmåga att använda de fyra räknesätten och förstå decimaltal, avrundning, bråk, medelvärden, och grundläggande geometri. Detta är förmågor som krävs inom många yrken. Frågorna på dessa test är vanligen enkla, men inte sällan har dessa test snäva tidsramar. ´

Exempel på fråga i grundläggande räkneförmåga

Räkna ut:

(2/10) x 2

Välj det korrekta svarsalternativet

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 3 - 2/5.

För att kunna multiplicera ett bråktal med ett heltal kan du göra om heltalet till ett bråktal där nämnaren är 1: 2=2/1.
Nu kan man multiplicera de två bråktalen såhär: täljare X nämnare och nämnare X nämnare: 
(2/10) X (2/1) = (2 X 2)/(10 X 1) = 4/10        //förkorta med 2
= 2/5

Numerisk analys

Termen ”numeriska analys” är tämligen bred, men refererar vanligen till test som är mer avancerade än de i grundläggande räkneförmåga, och kräver ibland mer av den sökande än grundläggande matematik. Frågorna på dessa test är vanligen av nedanstående typer.

Ordproblem

När det kommer till ordproblem eller  läsexempel presenteras all information du behöver för att lösa problemet i textform, utan hjälp av visuella hjälpmedel som grafer eller tabeller. Frågorna inleds oftast med en kort text som beskriver en situation av typen ”Sanna och Royne går till affären med 100 kronor var”.

Sedan presenteras problemet du måste lösa, exempelvis ”Sanna köper fyra burkar äppelmos för 15 kronor stycket. Royne köper en limpa bröd som kostar dubbelt så mycket som en burk äppelmos. Hur mycket har de spenderat på inköp tillsammans?” Det första steget för att lösa frågan är att räkna ut vari frågan består och sedan hitta den numeriska data du behöver för att besvara den.

Ordproblem är med andra ord inte en fråga om att bara addera eller subtrahera, utan kräver att du kan förstå vilka räkneoperationer som krävs utifrån texten.

Exempel på ordproblem

Livstiden sammanräknad mellan en hund och dess ägare är 96 år. Ägaren levde 3 gånger så länge som hunden. Hur gammal blev ägaren? 

Välj det korrekta svarsalternativet

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 4 - 72. 

Om ägaren levde 3 gånger så länge som sin hund kan vi säga att hunden är X och ägaren är 3X. Nu kan vi sätta ihop en ekvation: 

3X+X= 96

4X=96

X=24

Ägaren är 3X= 72

Frågan kan också lösas genom att försöka sig fram med de olika talen istället för att skriva en formel: T.ex.: 

Om svarsalternativ 1 är korrekt är ägaren 24 år och hunden måste då vara 24/3 = 8 år gammal. Tillsammans skulle de vara 24+8 = 32 år gamla. Eftersom det inte matchar den totala åldern vi vet att ägaren och hunden skall inneha tillsammans kan detta inte vara rätt svar.  Fortsätt göra så med alla svarsalternativ så kommer du snabbt fram till att svarsalternativ 4 är korrekt. 

Om ägaren är 72 år gammal är hunden 72/3 = 24 år gammal. Tillsammans är de 72 + 24 = 96 år gamla.

OBS! Eftersom ägaren är 3 gånger så gammal som sin hund och summan av åldrarna är ett helt nummer måste ägarens ålder kunna delas med 3 och få resultaten av ett heltal. Då svarsalternativ 2 och 3 inte är delbara med 3 (34 och 58) kan de inte vara det korrekta svaret och kan elimineras som svarsalternativ direkt.

Sifferserier

Siffer- eller talserier sifferserier kan ofta se mer komplicerade ut än de är. Den här typen av frågor består av en sifferserie och din uppgift är antingen att fylla i de siffror eller tal som saknar, eller att hitta den siffra som kommer näst i serien. Siffrorna i serien följer en logisk eller matematisk regel. Genom att upptäcka vilken regel som styr talen så hittar du även svaret.

Exempel på siffer-/talserie

33 | 119 | 162 | 202 | 362 | 527 | ?

Välj det korrekta svarsalternativet

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 2 - 554.5.

Nyckeln till lösningen finns i intervallerna som följer följande regler: 
(1) De matematiska operationerna mellan intervallerna alternerar i en specifik ordning: /, -, x, +.
(2) För varje steg ökar det tidigare numret med 1 med varje matematisk operation (addition/subtraktion/multiplikation/division).

Grafer och tabeller

Grafer och tabeller är vanligt förekommande i numeriska test, och används för att presentera de data som behövs för att besvara frågan eller lösa problemet. En graf visar en relation mellan olika objekt eller variabler, vars värden ges på två axlar som står i rät vinkel mot varandra. Tabeller å sin sida, presenterar data och värden på ett sätt som tillåter att mycket information visas på ett litet utrymme.

Exempelfråga för grafer och tabeller

Vilken produkt har det lägsta totala värdet av utvunna produkter per anställd?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 2 - Koppar. 

För att hitta värdet av de utvunna produkterna per anställd för varje produkt måste man dela varje produkts totala värde av utvunna produkter med antalet anställda i den kategorin:

(OBS! Det totala värdet av utvunna produkter visas i miljontal medan antalet anställda visas i tusental)

  • Olja: 7,568,000,000/2,572,000 = $2942 per anställd
  • Koppar: 3,587,000,000/1,235,000 = $2904 per anställd
  • Kol: 3,456,000,000/957,000 = $3611 per anställd
  • Uran: 6,875,000,000/1,542,000 = $4458 per anställd
  • Silver: 3,500,000,000/1,012,000 = $3458 per anställd

Det betyder att den produkt med lägst värde av utvunna produkter per anställd är koppar. 

Tillräcklighet

Frågor om tillräcklighet uppfatta många som svåra. De är mycket vanliga på GMAT- och RANRA-test (Rust Advanced Numerical Reasoning Appraisal). Innan du får frågan möts du av två faktapåståenden. Sedan ställs frågan.

Din uppgift på testet är att avgöra om informationen i faktautsagorna är tillräckliga för att besvara frågan, eller mer specifikt: räcker informationen i bara en av faktautsagorna? Vilken? Eller innehåller bägge utsagorna tillräcklig information? Behöver du informationerna i bägge utsagorna, eller är informationen i bägge otillräcklig.

För att lösa problemen kan du behöva använda de fyra räknesätten, bråktal, procenträkning, statistik, decimaltal eller andra beräkningar. Flertalet test kommer att innehålla frågor som testar din förmåga till en mängd olika beräkningar.

Avancerade numeriska test

Avancerade numeriska analystest används för rekrytering till positioner som kräver avancerade matematiska kunskaper och förmåga att ta in och analysera stora mängder data. Dessa test liknar de test vi beskrivit ovan, med den skillnaden att de beräkningar som krävs är mer avancerade, liksom att mängden data och beräkningar som krävs för att lösa uppgifterna är större. Det kan även krävas specifika förkunskaper, exempelvis i form av formler som inte meddelas i testet.

Test i omvandlingar mellan valutor och enheter

Omvandlingstest handlar samtliga om samma sak: att med hjälp av en given formel omvandla ett värde beskrivet i en viss enhet, till ett värde beskrivet i en annan enhet. De vanligaste frågorna på dessa test handlar om att omvandla valutor eller mätenheter.

Som exempelvis att omvandla dollar till kronor eller liter till milliliter. Den här typen av test förekommer vid rekrytering till en mängd olika jobb. Frågorna kan ingå i ett numeriskt test, eller ges på separata omvandlingstest.

Test utan miniräknare

På en del numeriska test är det inte tillåtet att använda miniräknare, eftersom man vill mäta din förmåga att lösa matematiska problem utan hjälpmedel. De flesta lämplighetstest har en tidsgräns, men den här typen av numeriska test som inte tillåter hjälpmedel har ofta en verkligt snäv tidsgräns. Testfrågorna på dessa test rör samma områden som de på de tidigare nämnda, men de beräkningar som krävs är enklare, eftersom det handlar om huvudräkning.

Numeriska test efter yrke

Det som avgör vilken typ av numeriskt test, och av vilken svårighetsgrad, du måste ta, beror i hög grad på vilken position du sökt. Det är för övrigt inte bara svårighetsgraden som kan variera, utan du kan även räkna med att olika test kan ha fokus på olika områden.

Numeriska test kan ofta vara skräddarsydda för vissa positioner, eller för tjänster på en viss nivå. Ju högre nivå på tjänsten, ju mer komplexa test, som kräver fler och svårare beräkningar baserade på större mängder data. Eftersom du känner till din egen nivå, så kan du enkelt hitta det övningspaket som passar dig bäst.

Test för allmän personal

Övningspaketet ” Operational, Business Support and General Staff” vänder sig till allmän personal som innesäljare, expediter, kassörskor och liknande yrken som inte kräver stor erfarenhet eller lång utbildning. Det är dock yrken som kan kräva att du klarar av att räkna ut rabatter i procent, liksom läsa tabeller och liknande. Tabeller och grafer i dessa tester är okomplicerade och frågorna kräver inga högre matematikkunskaper för att besvaras.

Test för akademiker eller chefer på mellannivå

Övningspaketet ”Numerical & Verbal Reasoning Teststests for graduate programs and management” är av mellannivå i fråga om svårighet och kräver mer av analys och beräkningar än det tidigare nämnda övningspaketet. Detta är den karriärnivå där numeriska test är mest vanligt förekommande, eftersom det är den nivå där konkurrensen om jobben på stora företag är hårdast.

Test för högre chefer

Söker du jobb som beslutsfattare kan du räkna med att du får ta ett svårt test, som liknar de avancerade test vi diskuterade tidigare i artikeln . Dessa test kräver betydligt mer av beräkningar, och de data som problemen gäller är även den komplexare i form av tabeller, grafer. Som chef är du ansvarig för många anställda och projekt samtidigt och förmåga att kunna hantera stora mängder av information ör kritiskt i din yrkesroll.

Numeriska test efter bransch

Numeriska test kan även skilja sig åt beroende på vilken bransch det handlar om. På så sätt kan arbetsgivare eller rekryterare se om en sökande har de numeriska färdigheter krävs för den specifika tjänsten. Exempel måste många som arbetar inom hälsovård, som sjuksköterskor, ambulansförare, barnmorskor och undersköterskor klara av att kalkyler och dela ut medicin i rätt mängd. Därför ges ofta test i förmågan att snabb och korrekt räkna på mediciner till sådana yrkesgrupper.

Numeriska test inom bankväsende

De stora, världsledande bankerna använder mangrant numeriska test som ett sätt att sålla fram intressanta kandidater i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen. Skälen är uppenbara, vare sig du söker jobb som kassör, ekonom eller chef inom bank och finans, så är matematisk förståelse ett självklart krav.

Många kandidater kan räkna med att behöva ta två tester, ett över Internet hemifrån, och senare ett test under en bedömningsdag för att verifiera resultatet från det först testet. Numeriska test för anställning på bank presenterar vanligen statistiska data i grafer och/eller tabeller, som relaterar till affär och finans.

På grundval av dessa data måste du sedan utföra beräkningar, göra antaganden och dra en korrekt slutsats. Ämnena för frågorna inkluderar grundläggande finansiella begrepp och verktyg, och du förväntas behärska beräkningar de fyra räknesätten, procent, bråk och grundläggande algebra). Du får vanligen använda en miniräknare på dessa test, som typiskt innehåller 15–30 som ska besvaras på 15–35 minuter.

JobTestPreps researchers och testutvecklare utvecklar och uppdaterar hela tiden sin testdatabas med nya test, för att säkerställa att våra övningstest och andra förberedelsematerial speglar testtrenderna inom bank- och finansvärlden. På så sätt får våra kunder hela tiden tillgång till bästa möjliga övningsmaterial.

De stora bedömningsföretagen

Vet du vilket bedömningsföretag som utvecklat testet du ska ta? Naturligtvis finns det likheter när det kommer till innehåller i testen, med e olika företagens test skiljer sig åt i fråga om frågetyper, format, svårighetsgrad och tidsgränser. Via länkarna nedan hittar du information om de olika företagen och deras test, liksom var du hittar de övningstest som vi skräddarsytt för att simulera de olika företagens test.

SHL Verify+,  Kenexa Test och Cubiks – för låg- och medelkvalificerade jobb

Talent Q – Serierna Aspects och Elements

Aon Assessment cut-e – Räkneförmåga och numerisk förmåga Saville – Serierna Comprehension, Analysis och

Hitta originaltrogna övningar med facit och svarsförklaringar

Att hitta övningsfrågor inför ett test kan vara relativt enkelt. Att hitta originaltrogna övningar, där du dessutom får facit och svarsförklaringar är desto svårare. Att förbättra sitt resultat eller veta om du är redo för rekryteringstestet är omöjligt utan facit och svarsförklaringar. Det är där vi utmärker oss. Vill du prova några olika numeriska övningar gratis kan du göra det på vår sida om gratis lämplighetstest.

Dina resultat på numeriska test kan förbättras drastiskt med övning. Genom att öva med samma typ av frågor som på det verkliga testet, liksom genom att sätta dig in i ämnet ordentligt, kommer du garanterat att vässa ditt testresultat. Genom att förbereda dig får du dessutom ner svarstiderna och ökar ditt självförtroende inför testdagen.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst