Träna din deduktiva slutledningsförmåga inför test i logik - JobTestPrep

Logisk sekvens och visuell analogi 

Test i deduktiv slutledning mäter din förmåga att dra logiska slutsatser utifrån premisser som du vet är korrekta. Frågor på deduktiva test kan handla om att komplettera scenarier eller bedöma styrkan eller svagheten hos ett specifikt argument.

Deduktiv slutledning vs. induktiv slutledning 

Folk blandar ofta ihop induktivt och abduktivt tänkande med deduktivt tänkande. Samtliga tre sätt att resonera faller under begreppet logiskt tänkande. Som vi förklarade ovan är deduktiv slutledning en metod enligt vilken du applicerar en regel som ges i ett påstående eller ett argument, för att komma fram till en slutsats. Omvänt innebär en induktiv slutledning att du definierar en specifik regel utifrån ett påstående eller ett antal observationer.  

  • Deduktion: en regel eller en generell princip leder till en specifik slutsats. 
  • Induktion: ett exempel eller ett antal observationer leder till en regel eller en generell princip.
  • Abduktivt tänkande slutligen liknar induktivt tänkande såtillvida att slutledningarna baseras på sannolikheter.  Vid abduktiv slutledning utgår man från att den sannolikaste slutsatsen är den korrekta.  

Syllogismer

Syllogismer utgör ett av de populäraste och vanligaste frågeformaten i test som mäter deduktiv slutledningsförmåga. Syllogismer är en specifik form av logiska argument som består av en huvudpremiss, en underpremiss och en slutsats. Syllogismer anses vara ett bra sätt att testa deduktivt tänkande på.

Syllogism, exempelfråga:

Huvudpremiss: Alla växter använder fotosyntes. Underpremiss: Alger är växter. Slutsats: Alger använder fotosyntes.

Bordsplaceringar

En annan vanlig form av frågor på deduktivt tänkande behandlar ämnet bordsplaceringar. I den här typen av problem ska du arrangera objekt, eller placera personer vid ett bord, i enlighet med en uppsättning regler för deras placering.

Exempelfråga för bordsplacering:

Danne, Sam och Peter står i kö. Danne står inte bakom Peter. Sam står sist i kön. Vem står först i kön? Svar: Danne. I enlighet med den regel som påståendena ovan utgör, finns det bara ett sätt att logiskt placera Danne, Sam och Peter i kön: Danne först, Peter efter honom och Sam sist.

Hur ser deduktiva test ut, och vilka testerna riktar sig till?

Frågor på test i deduktivt tänkande kan antingen presenteras i form av de ovan beskrivna syllogismerna, eller i form av en kortare berättelse. Deduktivt tänkande krävs för en mängd olika yrkesroller, som har det gemensamt att de inkluderar beslutsfattande. Arbetssökande inom branscher som vetenskap och IT, programutveckling, teknisk design och ingenjörer måste ofta ta ett test i deduktiv slutledning som en del av rekryteringsprocessen.

CEB SHL-test i deduktiv slutledning

CEB SHL är världsledande när det kommer till färdighetstest för arbetssökande, och även detta företag erbjuder test i deduktivt tänkande. JobTestPrep har i åratal hjälpt arbetssökande att förbereda sig för SHL:s tests. Vårt övningspaket innehåller frågor som simulerar frågorna på CEB-testet för deduktiv slutledningsförmåga.

SHL-test i deduktiv slutledningsförmåga

Jobbkandidater som söker positioner som kräver analys av möjliga scenarier eller argumentanalys måste ofta ta det här testet. Det ges vanligen via Internet och innehåller 20 frågor som måste besvaras inom 18 minuter. De som passerar den första omgången av testet kallas sedan till ett övervakat verifikationstest. En del av testet innebär att du ska läsa ett kortare textstycke och sedan avgöra om ett påstående är sant eller falskt.

Förbered dig för test i deduktiv slutledningsförmåga

Test i deduktiv logik mäter din förmåga att förstå logiska argument och dra korrekta slutsatser från dessa. Logiskt tänkande är mycket viktigt i många yrkesroller, och hur bra du gör ifrån dig på testet kommer att vara en viktig del av huruvida du får jobbet eller inte.

För att få ett bra resultat på dessa test är det avgörande att du ser till att öva. Att skaffa dig en bild av hur dessa test ser ut och hur de fungerar kommer att ge dig självförtroende, vilket är avgörande för att du ska lyckas på ditt test. JobTestPreps övningspaket erbjuder övningsfrågor av alla olika typer som förekommer på deduktiva test.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.