Öva inför UNIQ-test och bli polis - från 240 kr! - JobTestPrep

 

  

Ansökan och krav för polisutbildning

I detta avsnitt beskriver vi hur du ansöker till polisutbildningen i Sverige. Klicka på fliken nedan för att se de olika stegen.

Att ansöka till polisutbildningen

 

Varningsskylt Obs! För att bli polis måste du uppfylla vissa krav: Du måste vara svensk medborgare, 18 år gammal, inneha B-körkort (ej automat), vara simkunnig och ha studiebehörighet för polishögskolan. Dessutom måste du ha fullgott färgseende och synskärpa samt få godkänt på ett antal teoretiska och fysiska test. För att gå vidare till nästa steg i processen måste du godkännas på det föregående.

Så här går ansökan till

Du ansöker på Rekryteringsmyndighetens webbplats. Du får då ett konto hos myndigheten med din personliga Min sida där ska du fylla i ett frågeformulär.

Godkänns du så du bokar du tid för prövning via samma webbplats. Prövningen äger rum i Rekryteringmyndighetens lokaler.

Första momentet av prövningen är begåvningstestet UNIQ och personlighetstestet NEO-PI-R. Testerna tas i en datorsal.

Blir du godkänd följer tester som mäter kondition liksom muskelstyrka i ben, armar och bål. Du genomgår också en läkarundersökning där synskärpa och färgseende kontrolleras. I samband med läkarundersökningen lämnar du även ett drogtest.

Godkänns du så går du vidare till ett samtal med psykolog för att utreda din personliga lämplighet för yrket. Dina resultat på personlighetstestet NEO-PI-R ligger till grund för psykologsamtalet.

Till sist väntar en säkerhetskontroll som består av registerkontroller och en säkerhetsintervju.

Sedan görs en sammanlagd bedömning, varefter godkända kandidater erbjuds en plats på utbildningen.

Vad är testerna UNIQ och NEO-PI-R?

Det första som händer om din ansökan inte sållas bort redan från början, är att du kallas till en teoretisk och psykologisk utvärdering på Rekryteringsmyndigheten som inkluderar UNIQ som är ett begåvningstest och NEO-PI-R som är ett personlighetstest.

UNIQ

UNIQ är ett begåvningstest som togs fram av Rikspolisstyrelsen år 2003 för rekrytering till polisutbildningen. Det ersatte det tidigare begåvningstestet som var gemensamt för försvarsmakten och polishögskolan. Testet påminner om ett IQ-test.

Testet är datorbaserat och har en tidsgräns på 80 minuter. Det mäter tre parametrar hos den sökande: Verbal, spatial och logisk förmåga. Resultatet mäts inte mot någon neutral referensgrupp, utan mot det genomsnittliga värdet för de polismän som redan befinner sig i kåren.

Det första momentet på UNIQ är verbalt, de två andra momenten är ickeverbala. Det verbala momentet består av läsförståelse och ordkunskap i form av test på synonymer och antonymer.

Det första ickeverbala momentet är ett spatialt test där du ska vika kuber och på andra sätt bevisa din spatiala förståelse genom att återskapa tredimensionella figurer ur ett tvådimensionellt underlag.

Det andra ickeverbala momentet är ett logiskt test där du ska avsluta talserier eller symbolserier på ett logiskt vis. För att klara detta måste du kunna identifiera mönster och tänka logiskt under tidspress.

Resultatet redovisas i en niogradig skala från 1–9.


Exempelfrågor inför UNIQ

 

Exempel 1, verbal förmåga, synonymer

Två ord är synonymer om de betyder samma sak. "Springa" och "löpa" är synonymer.

Vilket av nedanstående ord är en synonym till ordet samarbeta?

kraftsamla
förena
kollaborera
hantera
arrangera
Rätt!
Fel svar

 Rätt svar: kollaborera

   Definition:

 ● samarbeta. arbeta tillsammans med andra (för ett gemensamt mål): samarbeta om något, kollaborera

Exempelmening:

Om en arbetsplats ska fungera och produktionen av varor eller tjänster ska flyta på, måste chefer och anställda samarbeta på ett förtroendefullt och effektivt sätt.


Exempel 2, verbal förmåga, antonymer

Två ord är antonymer om de betyder motsatta saker. "Tung" och "lätt" är antonymer.

Vilket av nedanstående ord är en antonym till ordet konkurrera?

fraternisera
samarbeta
fermentera
restaurera
komplimentera
Rätt!
Fel svar

 Rätt svar: samarbeta

   Definition:

 ● kon·­kurr·­era verb ~de ~t • del­ta i ekonomisk, idrottslig etc. tävlan; ​jfr konkurrens: ​före­tagen konkurrerar om en stor order

Exempelmeningar:

Apple och IBM konkurrerade länge med varandra på marknaden för persondatorer, tills IBM lade ner den delen av sin verksamhet.

Teater Galeasen och Stockholms Stadsteater samarbetade om en uppsättning av en pjäs av Ibsen.


Exempel 3, spatial förmåga.

 Vilket av de fyra svarsalternativen representerar kuben i hopvikt form?

Polisutbildning exempel för UNIQ-test kub

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

 

UNIQ KUB Svar 1
UNIQ KUB SVAR 2
UNIQ Kub Svar 3
UNIQ svar kub 4
Rätt!
Fel svar

   Korrekt svar är C:

    Förklaring:

Alternativ A. Kubens två helblå sidor i den utvikta kuben ligger inte bredvid varandra vilket de gör här, och således måste alternativ A vara felaktigt.

Alternativ B. Detta alternativ är felaktigt av samma skäl. Eftersom de helblå sidorna av kuben inte ligger bredvid varandra i den utvikta kuben kan de inte heller göra det i den vikta kuben.

Alternativ C. De tre sidorna som visas i detta alternativ motsvarar sidan längst till vänster, sidan till höger om den och den översta sidan i den utvikta kuben. De visas även korrekt i relation till varandra. Alternativ C måste med andra ord vara det korrekta svaret.

Alternativ D. Den vita diagonala randen som visas i den utvikta kubens översta sida är felplacerad i förhållande till de två andra sidorna (den helblå och den vita) i det här svarsalternativet. Det är med andra ord felaktigt.


  Exempel 4, sifferserier.

Vilket tal kompletterar serien?

364 | 121 | 40 | 13 | 4 | ?

 Klicka på rätt svarsalternativ nedan

     1    
    2    
     3    
     0    
Rätt!
Fel svar

   Korrekt svar är 1.

    Förklaring:

Talvärdena i serien minskar. Det är rimligt att anta att detta sker genom division, subtraktion eller en kombination av bägge.

I denna serie subtraheras 1 från varje tal, och det resulterande talet divideras sedan med 3 för att få nästa tal i serien.

Till exempel har vi 364 -1 = 363 / 3 = 121. Det sista talet i serien bli alltså 4–1 = 3 / 3 = 1.


Det rätt svaret är alltså alternativ 1


  Exempel 5, symbolserier.

Vilket av svarsalternativen kompletterar symbolserien?

Polis UNIQ-test Exempel

 Klicka på rätt svarsalternativ nedan

UNIQ ex svar 1
Uniq ex3 Svar 2
Uniq ex3 Svar 3
Uniq ex3 Svar 4
Uniq ex3 Svar 5
Rätt!
Fel svar

   Korrekt svar är:

    Förklaring:

Den övergripande logiken i detta exempel är en enkel aritmetisk serie som bygger på den sammanlagda summan av antalet sidor hos formerna i var och en av rutorna.

Det är en känd konvention i induktiva test att man räknar cirklar som att de har en enda sida. Enligt denna logik beskriver problemet en enkel sekvens som består av: 2, 4, 6, ?, 10, 12.

Den ruta som saknas måste alltså innehålla former med sammanlagt 8 sidor. Endast alternativ B följer denna logik.

Noter att om man skulle resonera logiskt utifrån endast de första tre rutorna i serien skulle man kunna hitta skäl att tro att svarsalternativ A eller C skulle kunna vara korrekta.

Om man omvänt endast koncentrerade sig på rutorna fem och sex skulle man felaktigt kunna tro att alternativ D skulle kunna vara korrekt. För att nå korrekt slutsats måste dock samtliga seriens rutor tas i beaktande.

 


NEO-PI-R

NEO-PI-R är ett test som bedömer din personlighet enligt den så kallade femfaktormodellen, även kallad Big5. De fem kategorier som testet bedömer är:

Öppenhet. En förmåga att uppskatta känslor, nya idéer, äventyr, nya erfarenheter, resor och så vidare.

Samvetsgrannhet. Tendensen att vara plikttrogen, självdisciplinerad, målinriktad och att agera planerat snarare än spontant.

Extraversion. Dragningen åt att vara energisk, självsäker en tendens att söka stimulans och andra människors sällskap.

Vänlighet. En tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra.

Neuroticism. En tendens att lätt kunna erfara negativa känslor som exempelvis ilska, ångest, depression, eller sårbarhet och en dragning åt emotionell instabilitet.

Testet är datorbaserat och består av 240 frågor. Du får ungefär 90 minuter på dig att göra det. Frågorna på NEO-PI-R går ut på att du ska ta ställning till olika påståenden, och sedan svara på om dessa stämmer in på dig med ”sant” eller ”falskt” eller på en femgradig skala, från ”Håller inte alls med” till ”Håller fullständigt med”.

Går du vidare efter testet så ligger dina svar till grund för den kommande psykologintervjun.


Råd och tips inför NEO-PI-R


 Ärliga svar. Svara ärligt på frågorna, men svara utifrån ditt ”professionella jag”. Vi har alla olika roller i livet, till exempel i vårt privatliv och som yrkesutövare. Om du privat är lite av en bohem, men i din roll som exempelvis ekonom varit mycket ordningsam därför att rollen krävt det, så ska du svara utifrån din yrkesmässiga ekonom, inte din privata bohem.


 Rätt och fel. Alla HR-personer eller andra rekryterare kommer att påstå att det inte finns några ”rätt eller fel svar på personlighetstest”. Det stämmer inte. Testet ska avgöra om du är lämplig i rollen som polis. Var uppmärksam på påståenden som uppenbart har med polisrollen att göra. Möts du av exempelvis påståendet ”Regler är till för att brytas” och du svarar ”Håller med”, eller ännu värre ”Håller fullständigt med”, så är inte det en inställning som fungerar för en polis.

 

 Kraftfulla svarsalternativ. Var försiktig med de kraftfulla svarsalternativen ”Håller inte alls med” och ”Håller fullständigt med”. När det är motiverat som vid påståenden som ”Det är mänskligt att stjäla från sina medmänniskor” eller ”De flesta människor går att lita på” är dessa utmärkta svar. Om ett påstående är extremt åt det ena eller andra hållet, är ofta det kraftfulla svarsalternativet på sin plats. Men uteslutande ”kraftfulla svar” på alla frågor kan ge ett något obalanserat intryck.

 

 Svara på samtliga frågor. Hoppar du över för många frågor går det inte att fastställa ett resultat. Välj det neutrala svarsalternativet endast då du inte har någon negativ eller positiv preferens alls. Alltför många neutrala svar gör även det att det inte går att fasställa en personlighetsprofil.

 

 Inför psykologintervjun. Testresultaten ligger till grund för den väntande intervjun med psykolog. Det är därför viktigt att du har svarat ärligt utifrån ditt professionella jag, så att du enkelt kan motivera dina svar. Att motivera dina svar är en viktig del av intervjun, eftersom det visar att du är en genomtänkt person.


Varför öva inför UNIQ och NEO-PI-R?

Det finns åtskilliga gratis test på Internet, men nöj dig inte med dessa. Våra professionella PrepPack är skräddarsydda för att hjälp dig ta de verkliga test du kommer att möta vid anställningsförfarandet, med samma typ av frågor.

Gnugga geniknölarna. De flesta tycker att frågor med nummer- eller sifferserier är de avgjort jobbigaste på begåvnings- och IQ-test. Den goda nyheten är att det är dessa frågor som man kan förbättra sina resultat på mest genom övning.

Det beror på att det för de flesta var ett tag sedan man gick i skolan, och därför är man ovan vid att tänka matematiskt och logiskt. Genom att öva kommer man tillbaka till den sortens tänkande. Vanan att tänka logiskt återkommer och det blir lättare at ta in uppgifterna på testet.

Förstå hur frågorna fungerar. Till hjälp för att komma igång och tänka logiskt erbjuder vårt PrepPack guider, facit och svarsförklaringar som går igenom hur du ska tänka inför uppgifterna och vad du ska titta efter. Genom att studera dem ökar du dina möjligheter.

Kontrollera din tidsanvändning. Genom att öva ordentligt med våra tidtagna övningstest skaffar du dig en känsla för hur mycket tid du ska lägga på varje fråga innan det är dags att chansa och gå vidare. På så sätt ökar dina chanser att du ska hinna slutföra testet på rätt tid och ett bra sätt.

Vänj dig vid testsituationen. Att vara nervös när du ska ta ett test är helt naturligt. Mycket står på spel och du vill inte misslyckas. Genom att öva flitigt med övningstest vänjer du dig vid testen och testsituationen, vilket minskar din nervositet när det väl är dags. Vilket gör att du kan koncentrera dig på testet utan ödsla energi på att kämpa med nervositet.

FAQ - Vanliga frågor och svar

Hur lyckas jag på UNIQ?

UNIQ består av en verbal och en logisk del. Den logiska delen mäter spatial, numerisk och induktiv förmåga med hjälp av test på kubvikning, sifferserier och symbolserier. Dessa kan verka komplicerade till en början, men studier visar att just denna typ av test är enklast att förbättra sina resultat på med övning. Dessutom är logiskt och matematiskt tänkande är en vana. För de flesta av oss var det ett tag sedan vi satt i skolbänken. Genom att öva kommer vi igång med det tänkandet igen.

 

Vilket resultat krävs på UNIQ?

Resultaten på UNIQ redovisas i en 9-gradig skala. För att gå vidare i ansökningsprocessen till Polisutbildningen krävs ett resultat på minst 3. 

Hur lyckas jag på personlighetstestet?

Personlighetstestet NEO-PI-R är utformat för att avgöra om du har en personlighet som gör att du passar i rollen som polis. egenskaper som stabilitet, pålitlighet, rättskänsla och pliktkänsla är avgörande. Undvik de extrema svarsalternativen ”Håller inte alls med” och ”Håller fullständigt med” annat än när innehållet i påståendena du ska förhålla dig till är extrema, som till exempel "Det är normalt att ibland stjäla från din arbetsplats". Kom ihåg att resultaten från personlighetstestet ligger till grund för psykologintervjun.

 

Vad ska jag tänka på inför psykologintervjun?

Personlighetstestet ligger i hög grad till grund för psykologintervjun. Det är viktigt att du är dig själv när du svarar på frågorna, men kom ihåg att det man vill är att lära känna dig bättre och förstå hur du resonerar. Försök alltså motivera dina svar, snarare än att ge korta, enstaviga svar. Visa att du tänkt igenom frågor som gäller lag och rätt, personligt ansvar och annat som är av vikt för polisrollen.

Lycka till!

 

 

 

 

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.